افعال ثلاثي مجرد

افعال ثلاثي مجرد

 

افعال در زبان آشوري داراي وزن ريشه بوده  ( توضیحات بیشتر

فعل كمكي بودن

فعل كمكي بودن

جدول فعل كمكي بودن : اين افعال در فارسي " هستم، هستي، هست، هستيم، هستيد، هستند " و در انگليسي  am, is, are و در زبان آشوري بشكل زير ميباشند. ܡܸܠܬܵܐ ܐܝܼܬܘܼܬܵܢܵܝܬܵܐ ܕܟ̣ܪ ܢܩܒ ܣܓ ܦܪ ܩܕ ...

توضیحات بیشتر
حروف اصلي و فرعي آشوري

حروف اصلي و فرعي آشوري

حروف الفباي زبان آشوري به ترتيب شكل، صدا و اسم:

توضیحات بیشتر

ارتفاع حروف الفبا

ارتفاع حروف الفبا


 

 

توضیحات بیشتر

توضيات مقدماتي حركه ها:

توضيات مقدماتي حركه ها:

شرح درس:   صداي كليه حروف در زبان آشوري ساكن بوده و براي نوشتن كلمه از علائم صدادار بنام حركه استفاده مي نماييم.  بمانند همه زبان هاي رايج يك كلمه از يك يا چند بخش تشكيل مي گردد.  حركه به يك حرف اضافه شده و به آن صداي فتحه، كسره و ضمه مي دهد. هر حركه علاوه بر حرف مربوطه ...

توضیحات بیشتر
حركه اول "زقَپَه"

حركه اول "زقَپَه"

 

"حركه اول بنام "ܙܩܵܦܵܐ" با علامت " ܵ& ...

توضیحات بیشتر
حركه دوم "پتَخَه"

حركه دوم "پتَخَه"

 

حركه دوم بنام  "ܦܬܵܚܵܐ" با علامت " ܲ &am ...

توضیحات بیشتر
حركه سوم "زلَمِه ياريخِه"

حركه سوم "زلَمِه ياريخِه"

حركه سوم بنام  "ܙܠܵܡܹܐ ܝܲܪ̈ܝܼܟܼܹܐ" با علامت  " ܹ " و صداي " ِ" ...

توضیحات بیشتر
حركه چهارم "زلَمِه كِريِه"

حركه چهارم "زلَمِه كِريِه"

حركه چهارم بنام  "ܙܠܵܡܹܐ ܟܸܪ̈ܝܹܐ" باعلامت  "  ܸ " و صداي  "& ...

توضیحات بیشتر
حركه هاي پنجم، ششم و هفتم "رواخا، رواسا و خواسا"

حركه هاي پنجم، ششم و هفتم "رواخا، رواسا و خواسا"

حركه پنجم بنام  "ܪܘܵܚܐ"  با علامت " ܘܿ " و صداي  "  ُ " ...

توضیحات بیشتر
حروف " بدول "

حروف " بدول "


 

توضیحات بیشتر

علايم

علايم

  شرح درس: علايم:  ̄  ܬܲܠܩܵܢܵܐ:  اين علامت بر روي حروف قرار گرفته و موجب حذف صداي آنها ميگردد.   ܐ̄ܢܵܫܵܐ  ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܵܐ   ܳ ܣܝܵܡܹܳܐ:  اين علامت نشانه جمع و بر روي حرف آخر كلمه (قبل از ܐ غير ملفوظ) قرار ميگيرد.  ܝܵܠܹܳܐ  ܡܲ ...

توضیحات بیشتر
جدول صرف افعال، ضماير و شناسه ها

جدول صرف افعال، ضماير و شناسه ها

 

 

جدول صرف افعال، ضماير و شناسه ها در زبان آش ...

توضیحات بیشتر
ضماير منفصل شخصي

ضماير منفصل شخصي

 

 

 

جدول ضماير منفصل شخص ...

توضیحات بیشتر
ضماير ملكي

ضماير ملكي

جدول ضماير ملكي :   اين ضماير به انتهاي اسامي و گاهي به حروف اضافه، اضافه گشته تا مالكيت آن را نشان دهند. براي اضافه نمودن اين ضماير به انتهاي اسامي ميبايست حرف آخر اسم ساكن گردد. (يادآوري مي گردد ܐ غير ملفوظ انتهاي اسامي حرف آخر محسوب نميگردد و در اين حالت پس از ساكن نمودن و يا حذف حر ...

توضیحات بیشتر
توضيحات مقدماتي

توضيحات مقدماتي

شرح درس:
كتابت هر زبان به وسيله الفباي آن زبان صورت مي گيرد.
الفبا متشكل از تعداد محدودي حروف است.
توضیحات بیشتر