حركه هاي پنجم، ششم و هفتم "رواخا، رواسا و خواسا"

حركه هاي پنجم، ششم و هفتم "رواخا، رواسا و خواسا"

حركه پنجم بنام  "ܪܘܵܚܐ"  با علامت " ܘܿ " و صداي  "  ُ "مي باشد. 
مي توان انواع بخشها با حركه ܘܿ را بشكل زير مثال زد. 

 

بخش يك حرفي   ܒܘܿ  بُ 

 

بخش دو حرفي  ܒܘܿܪ  بُر 

بخش دو حرفي  ܒܪܘܿ  برُ


بخش سه حرفي  ܒܘܿܪܓ  بُرگ 

بخش سه حرفي  ܒܪܘܿܓ  برُگ

 

بخش چهار حرفي  ܫܩܘܿܠܬ  شقُلت 


نكته: هيچ يك از بخش هايي كه مثال زده شد معني دار نبوده لذا فقط براي درك بهتر حركت دادن به صداي بخش ها از اين مثال ها استفاده شد.

 

مثال از كلماتي كه اين نوع حركه را دارند.

ܚܵܒܘܿܫܵܐ 

 با تلفظ خَبُشَه (اگر چه در محاوره خَبوشَه تلفظ مي شود) به معناي سيب

ܣܡܘܿܩܵܐ

 با تلفظ سمُقَه  (اگر چه در محاوره سموقَه تلفظ مي شود)  به معناي قرمز

ܢܵܛܘܿܪܵܐ

 با تلفظ نادُرا  به معناي نگهبان 

ܐܲܚܘܿܢܵܐ

 با تلفظ اَخُنَه به معناي برادر

 

حركه ششم بنام "ܪܒܼܵܨܵܐ" با علامت " ܘܼ "و صداي  " او " مي باشد. 
مي توان انواع بخش ها با حركه  ܘܼ  را بشكل زير مثال زد. 

 

بخش يك حرفي   ܒܘܼ    بو 

 

بخش دو حرفي    ܒܘܼܪ    بور

بخش دو حرفي  ܒܪܘܼ     برو

 

بخش سه حرفي  ܒܘܼܪܓ   بورگ

بخش سه حرفي  ܒܪܘܼܓ    بروگ 

 

بخش چهار حرفي  ܫܩܘܼܠܬ   شقولت 

 


نكته: هيچ يك از بخش هايي كه مثال زده شد معني دار نبوده لذا فقط براي درك بهتر حركت دادن به صداي بخش ها از اين مثال ها استفاده شد.

 

مثال از كلماتي كه اين نوع حركه را دارند. 

ܢܘܼܢܵܐ    با تلفظ نونَه  به معناي ماهي 

ܦܘܼܡܵܐ  با تلفظ پومَه  به معناي دهان 

ܐܘܼܡܬܵܐ  با تلفغظ اومتَه  به معناي امت .

 

حركه هفتم بنام "ܚܒܼܵܨܵܐ"  با علامت " ܝܼ " و صداي  " ايي " مي باشد. 

مي توان انواع بخش ها با حركه  ܝܼ  را بشكل زير مثال زد. 

 

بخش يك حرفي   ܒܝܼ    بيي 

 

بخش دو حرفي    ܒܝܼܪ    بيير

بخش دو حرفي  ܒܪܝܼ     بريي

 

بخش سه حرفي  ܒܝܼܪܓ   بييرگ

بخش سه حرفي  ܒܪܝܼܓ    برييگ 

 

بخش چهار حرفي  ܫܩܝܼܠܬ   شقييلت 

 

نكته: هيچ يك از بخش هايي كه مثال زده شد معني دار نبوده لذا فقط براي درك بهتر حركت دادن به صداي بخش ها از اين مثال ها استفاده شد.

مثال از كلماتي كه اين نوع حركه را دارند. 


  ܐܝܼܕܵܐ   با تلفظ ايدَه به معناي دست

ܫܲܦܝܼܪܵܐ  با تلفظ  شَپيرَه  به معناي زيبا

 ܛܝܼܡܵܢܵܐ با تلفظ ديمانا  به معناي گران قيمت

ܒܲܫܝܼܠܵܐ  با تلفظ  بَشيلَه  به معناي خربزه