ارتفاع حروف الفبا

ارتفاع حروف الفبا


 

 

شرح درس: 
ارتفاع حروف در بالاي خط مادر به چهار دسته تقسيم مي شوند: 
توضيح اينكه در مباحث گذشته گفته شد كه رسم الخط يك حرف از خط مادر شروع مي شود و به همان خط تمام مي شود كه البته استثنائاتي نيز وجود داشت كه به آن اشاره شد. 
حال اين حروف داراي اندازه هايي هستند كه بايد آنها را در كتابت رعايت كرد. 
اولين خط مادر شروع كردن كتابت خط مادر است كه به آن خط اصلي مي گويند.
همراه با خط مادر، چهار خط فرضي هم اندازه و موازي را ما بر روي خط مادر داريم كه اندازه و ارتفاع حروف را به ترتيب اين خطوط فرضي ما در كتابت رعايت مي كنيم. 
بهترين كار براي تمرين اندازه و ارتفاع اين حروف استفاده از دفتر نوت مي باشد. 
دفاتر نوت داراي پنج خط مي باشند كه خط اول از پايين را ما خط مادر، در نظر مي گيريم. 
و به ترتيب چهار خط موازي با آن ما بر روي آن داريم. كه هر چقد اندازه خطوط بيشتر مي شود ارتفاع حروف نسبت به ما قبل بيشتر مي شود. 

اندازه اول: ܚ ܝ ܨ 
اندازه دوم: ܒ ܕ ܗ ܘ ܙ ܟ ܡ ܢ ܣ ܩ ܪ ܫ 
اندازه سوم: ܐ ܓ ܛ ܥ ܦ ܬ 
اندازه چهارم: ܠ 

ارتفاع حروف در پايين خط مادر به اندازه دو خط است: ܓ ܛ ܨ 
تمامي حروف از عقب (سمت راست) به حرف قبل از خود مي توانند بچسبند. 
حروفي كه از جلو (سمت چپ) به حرف بعد از خود نمي چسبند (غير چسبان) عبارتند از:  ܐ ܕ ܗ ܘ ܙ ܨ ܪ ܬ 

اين حروف غير چسبان همان حروفي هستند كه به خط مادر پايان نمي يابند. و به آنها به عنوان استثناء در بالاي اين نوشته اشاره شد.