الفبا زبان آشوري

الفبا زبان آشوري

پيدايش و نگارش الفبا: يكي از بزرگترين افتخارات انسان در دوره هاي باستان ابتكار حروف الفبا است. پرسشهاي فراواني در اين باب به ذهن ما راه مي يابد: چه زماني اين كار مهم صورت گرفت؟ چه كسي آن را به انجام رسانيد؟ و در كجا و توسط چه ملتي؟ دانشمندان و پژوهشگران زبان و خط به اين پرسش پاسخ هايي داده اند و ن ...

توضیحات بیشتر
زبان و خط آشوري

زبان و خط آشوري

تاريخچه زبان آشوري: پيدايش زبان آشوري به هزاران سال قبل بر مي گردد. ولي در مورد خط و الفبا بديهي است كه اين دو موضوعي نيست كه كسي در اهميت آن ترديد كند. اما چگونگي پيدايش و سير تكاملي آن تا رسيدن به مرحلهء الفبايي داستاني دراز دارد. پيدايش الفبا و شاخه شاخه شدن آن به الفباهاي مختلف مسئله اي ...

توضیحات بیشتر
زبان ما تاريخ ماست

زبان ما تاريخ ماست

زبان ما تاريخ ماست. اين سخن نغز از نويسنده و زبان شناس شهير آلماني ياكوپ گريم است. دهه هاي متمادي دو همكار هم خون و خستگي ناپذير، ياكوب و برادرش ويلهلم گريم، زبان و ادبيات ملي و مردمي (فلكلور) آلمان را مورد بررسي قرار دادند و از ژرفاي اين كندوكاوها گنجينه هاي تاريخ ملت خود را استخراج كردند و بر ت ...

توضیحات بیشتر