ܡܵܪܝ ܐܸܣܛܲܦܵܢܘܼܣ: ܫܲܡܵܫܵܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܵܐ ܘܒܘܼܟ̣ܪܵܐ ܕܣܵܗܳܕܹܐ

ܡܵܪܝ ܐܸܣܛܲܦܵܢܘܼܣ: ܫܲܡܵܫܵܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܵܐ ܘܒܘܼܟ̣ܪܵܐ ܕܣܵܗܳܕܹܐ

ܡܵܪܝ ܐܸܣܛܲܦܵܢܘܼܣ: ܫܲܡܵܫܵܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܵܐ ܘܒܘܼܟ̣ܪܵܐ ܕܣܵܗܳܕܹܐ   ܗܵܐ ܡܼܢ ܕܗܘܿ ܝܘܿܡܵܐ ܕܦܲܢܛܸܩܘܿܣܛܹܐ: ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܨܠܸܠܵܗܿ ܥܲܠ ܬܲܠܡܝܼܳܕܹܐ: ܥܹܕ̄ܬܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܝܘܿܡܵܐ ܐܚܲܒܼܪܘܼܗܝ ܒܸܙܝܵܕܵܐ ܐ̄ܝܗ̄ܘܵܐ: ܒܟܵܪܘܿܙܘܼܬܵܐ ܕܫܠܝܼܳܚܹܐ ܘܒܝܼ ܕܐܵܢ ܥܵܓ̣ـܸܒܳܘܵܬܹܐ ܕܐܝܼܗ̄ܘܵܘ ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܒܐܝܼܕܵܝܳ ܟܠܵܝ ܐܵܢ ܕܗ ...

توضیحات بیشتر
زندگي نامه قديس رابان هرمزد به زبان آشوري

زندگي نامه قديس رابان هرمزد به زبان آشوري

:ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܪܲܒܲܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ

ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܝܠܝܼܕܵܐ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܪܲܒܲܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ܒܡܕܝܼܢ̄ܬܵܐ ܕ ...

توضیحات بیشتر
زندگي نامه قديس شهيد مار گيورگيز به زبان آشوري

زندگي نامه قديس شهيد مار گيورگيز به زبان آشوري

ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ   ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܝܠܝܼܕܵܐ ܒܫܹܢ̄ܬܵܐ ܕ 280 ܠܡܵܪܲܢ ܓܵܘ ܠܘܿܕ ܡܕܝܼܢ̄ܬܵܐ ܒܐܲܬܪܵܐ ܕܦܵܠܸܣܛܝܼܢܹܐ. ܐܲܒܼܵܗܘܼܗܝ ܝܼܗ̄ܘܵܘ ܡܫܝܼܚܵܝܹܳܐ ܡܗܲܝܡܢܹܳܐ ܡܼܢ ܚܕܵܐ ܫܲܪܒܬܵܐ ܡܫܲܡܲܗܬܵܐ ܘܐܝܼܬ ܗ̄ܘܵܐ ܠܗ̄ܘܿܢ ܐܵܗܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ܐܲܚܟܷܝܼ. ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܗܘܹܐܠܹܗ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ܥܲܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹܳܐ ܦܝܼܫܠܹܐ ܩܛܝܼܠܵܐ ...

توضیحات بیشتر