ܡܵܪܝ ܐܸܣܛܲܦܵܢܘܼܣ: ܫܲܡܵܫܵܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܵܐ ܘܒܘܼܟ̣ܪܵܐ ܕܣܵܗܳܕܹܐ

ܡܵܪܝ ܐܸܣܛܲܦܵܢܘܼܣ: ܫܲܡܵܫܵܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܵܐ ܘܒܘܼܟ̣ܪܵܐ ܕܣܵܗܳܕܹܐ

ܡܵܪܝ ܐܸܣܛܲܦܵܢܘܼܣ: ܫܲܡܵܫܵܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܵܐ ܘܒܘܼܟ̣ܪܵܐ ܕܣܵܗܳܕܹܐ

 

ܗܵܐ ܡܼܢ ܕܗܘܿ ܝܘܿܡܵܐ ܕܦܲܢܛܸܩܘܿܣܛܹܐ: ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܨܠܸܠܵܗܿ ܥܲܠ ܬܲܠܡܝܼܳܕܹܐ: ܥܹܕ̄ܬܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܝܘܿܡܵܐ ܐܚܲܒܼܪܘܼܗܝ ܒܸܙܝܵܕܵܐ ܐ̄ܝܗ̄ܘܵܐ: ܒܟܵܪܘܿܙܘܼܬܵܐ ܕܫܠܝܼܳܚܹܐ ܘܒܝܼ ܕܐܵܢ ܥܵܓ̣ـܸܒܳܘܵܬܹܐ ܕܐܝܼܗ̄ܘܵܘ ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܒܐܝܼܕܵܝܳ

ܟܠܵܝ ܐܵܢ ܕܗܘܼܡܸܢܘܿܢ ܒܝܼ ܡܵܪܲܢ: ܗܲܡܵܫܵܐ ܟܹܐ ܟܵܠܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܩܵܕ̄ܡ ܟܵܪܘܿܙܘܼܬܵܝ: ܟܹܐ ܨܲܠܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܨܠܘܿܬܵܐ ܥܲܡܵܝ: ܘܟܹܐ ܩܵܪܒܼܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܡܼܢ ܐܝܼܕܵܝ.

ܪܵܒܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܐܝܼܬܗ̄ܘܵܐ ܓܵܘܵܝ: ܘܗܲܡܵܫܵܐ ܒܚܵܐ ܠܸܒܵܐ ܐ̄ܝܗ̄ܘܵܘ ܡܘܼܝܕܵܠܹܐ ܘܐܵܢ ܕܐܝܼܬ ܗ̄ܘܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼ: ܒܐܝܼܕܵܐ ܕܫܠܝܼܚܹܳܐ ܟܹܐ ܗܲܝܸܪܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܩܵܐ ܕܐܵܢ ܕܠܝܼܬ ܗ̄ܘܵܐ ܠܗܘܿܢ.

ܐܝܼܢܵܐ ܩܲܬ ܟܠܵܝ ܫܘܼܳܥܠܹܐ ܒܩܵܥܝܕܵܐ ܗܵܘܝܼ ܗ̄ܘܵܘ: ܘܫܠܝܼܚܹܳܐ ܠܵܐ ܦܵܝܫܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܡܼܢ ܨܠܘܿܬܵܝ ܘܡܼܢ ܟܵܪܘܿܙܘܼܬܵܝ: ܩܪܸܠܘܿܢ ܥܵܠܡܵܐ: ܩܲܬ ܦܵܪܫܝܼ ܗ̄ܘܵܘ  ܫܲܒܼܥܵܐ ܓܵܢܵܬܹܳܐ ܡܸܠܝܹܳܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ: ܩܲܬ ܫܘܼܥܠܹܐ ܦܲܓ̣ܖܳܵܢܵܝܹܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܣܲܦܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܠܗܘܿܢ ܒܝܼܵܝ.

ܐܵܗܵܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܒܣܸܡܠܵܗ ܩܵܐ ܟܠܵܗܿ ܓܷܲܡܵܥܲܬ: ܦܪܸܫܠܘܿܢ ܫܲܒܼܥܵܐ ܓܵܢܵܬܹܳܐ: ܘܡܘܼܩܸܡܵܝܠܘܿܢ ܩܵܕ̄ܡ ܫܠܝܼܳܚܹܐ: ܕܨܘܼܠܸܠܘܿܢ ܘܡܘܼܬܸܒܼܠܘܿܢ ܐܝܼܕܵܐ ܥܲܠܵܝ: ܘܩܲܡ ܣܵܝܡܝܼ ܠܗܘܿܢ ܫܲܡܵܫܹܳܐ.

ܗܘܿ ܫܲܡܵܫܵܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܵܐ ܐܸܣܛܲܦܵܢܘܿܣ ܐܝܼܗ̄ܘܵܐ: ܚܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡܸܠܝܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܐܵܗܵܐ ܠܵܐ ܗܲܪ ܟܹܐ ܡܲܣܸܡ ܗ̄ܘܵܐ ܒܵܠܵܐ ܥܲܠ ܡܸܣܟܹܳܢܹܐ ܘܥܲܠ ܐܲܖܳܡܸܠܝܵܬܹܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܝܼܬ ܗ̄ܘܵܐ ܠܹܗ ܚܵܐ ܩܲܝܪܲܬ ܓܘܼܪܬܵܐ ܙܹܐ ܩܵܐ ܚܸܩܪܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܩܵܐ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܓܵܢܵܬܹܳܐ: ܗܲܡܵܫܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܗ̄ܘܵܐ ܡܲܠܘܼܦܹܐ ܘܡܲܟܪܘܼܙܹܐ.

ܟܷܘܼܢܟܹܐ ܕܡܸܠܝܵܐ ܐ̄ܝܗ̄ܘܵܐ ܫܲܦܵܩܲܬ ܘܚܲܝܠܵܐ: ܒܹܥܒܼܵܕܵܐ ܐ̄ܝܗ̄ܘܵܐ ܥܵܓܷـܸܒܳܘܵܬܹܐ ܓܵܘ ܓܷܲܡܵܥܲܬ: ܪܵܒܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܡܲܕܘܼܪܹܐ ܐ̄ܝܗ̄ܘܵܐ ܒܝܼ ܟܵܪܘܿܙܘܼܬܘܼܗܝ: ܩܸܡܠܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܹܳܐ ܡܼܢ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܘܡܘܼܩܪܸܨܠܘܿܢ ܥܲܡܘܼܗܝ: ܘܠܵܐ ܡܨܸܠܘܿܢ ܟܵܠܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܗܵܘܢܵܢܘܼܬܘܼܗܝ: ܘܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܐܝܼܗ̄ܘܵܐ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܒܝܼ ܦܘܼܡܘܼܗܝ: ܗܵܝܓܵܗ ܡܘܼܠܸܦܠܘܿܢ ܣܵܗܳܕܹܐ ܒܘܼܚܬܵܢܟܵܖܹܳܐ ܩܲܬ ܬܲܢܝܼ ܗ̄ܘܵܘ: (( ܐܲܚܢܲܢ ܫܡܸܥܠܲܢ ܡܼܢ ܦܘܼܡܘܼܗܝ ܕܓܕܸܦܠܹܗ ܥܲܠ ܡܘܼܫܹܐ ܘܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ )) ܘܡܘܼܩܸܡܠܘܼܢ ܓܷܲܡܵܥܲܬ ܥܲܠܘܼܗܝ ܘܚܘܵܖܳܕܸܩܢܹܐ ܘܩܵܖܳܝܵܢܹܐ: ܘܓܪܸܫܠܘܿܢ ܘܡܘܼܬ̄ܝܸܠܘܿܢ ܠܩܵܕ̄ܡ ܕܝܼܘܵܢܵܝ.

ܟܠܵܝ ܐܵܢ ܕܐܝܼܗ̄ܘܵܘ ܝ̄ܬܝܼܳܒܼܹܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܓܘܼܫܸܩܠܘܿܢ ܒܝܼܘܼܗܝ: ܘܚܙܸܠܘܿܢ ܫܸܟܠܘܼܗܝ ܐܲܝܟ ܫܸܟܠܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ

ܓܘܼܪܵܐ ܕܟܵܗܳܢܹܐ ܩܲܡ ܒܲܩܸܪܹܗ: ܘܡܵܪܝ ܐܸܣܛܲܦܵܢܘܿܣ ܝܗܸܒܼܠܹܐ ܣܵܗܕܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܝܗ̄ܘܼܳܕܵܝܹܐ ܡܠܸܠܘܿܢ ܟܲܪܒܵܐ ܟܸܟܵܝܳ ܚܲܪܚܘܼܟܷܲܝ ܐ̄ܝܗ̄ܘܵܘ ܥܲܠܘܼܗܝ: ܘܗܵܘܿ ܟܲܕ ܐܝܼܗ̄ܘܵܐ ܡܸܠܝܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܓܘܼܫܸܩܠܹܗ ܒܫܡܲܝܵܐ: ܚܸܙܝܵܠܹܗ ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܝܼܫܘܿܥ ܕܐܝܼܗ̄ܘܵܐ ܟܸܠܝܵܐ ܡܼܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ : ܘܐ̄ܡܸܪܹܗ (( ܕܘܼ ܐ̄ܝܘܸܢ ܒܸܚܙܵܝܘܿܗ ܫܡܲܝܵܐ ܦܬܝܼܚܬܵܐ: ܘܒܪܘܿܢ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܟܸܠܝܵܐ ܡܼܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ )) ܟܠܘܼܢܬܵܝ ܩܘܼܘܸܚܠܘܿܢ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ: ܐ̄ܟ̣ܸܠܘܿܢ ܗܲܖܳܒܹܐ ܥܲܠܘܼܗܝ.

ܕܒܼܸܩܠܘܿܢ ܦܘܼܠܸܛܠܘܿܢ ܠܒܼܲܕܲܪ ܡܼܢ ܡܕܝܼܢ̄ܬܵܐ: ܘܒܸܪܓܷܵܡܘܼܗܝ ܐ̄ܝܗ̄ܘܵܘ ܒܟܹܐܦܹܳܐ: ܘܐܵܢ ܕܝ̄ܗܸܒܼܠܘܿܢ ܣܵܗܕܘܼܬܵܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠܘܼܗܝ: ܡܘܼܬܒܼܵܝܠܘܿܢ ܓܷܘܼܳܠܵܝ ܟܸܣ ܚܵܐ ܓܷܘܲܢܩܵܐ ܫܸܡܘܼܗܝ ܫܵܐܘܿܠ(1) : ܕܐܝܼܗ̄ܘܵܐ ܫܲܪܝܼܟܵܐ ܒܩܸܛܠܘܼܗܝ.

ܗܵܝ ܥܕܵܢܵܐ ܕܐܝܼܗ̄ܘܵܘ ܒܸܪܓܷܵܡܘܼܗܝ ܡܵܪܝ ܐܸܣܛܲܦܵܢܘܿܣ: ܠܹܐ ܐ̄ܝܗ̄ܘܵܐ ܫܓ̣ܝܼܫܵܐ ܘܠܵܐ ܬܠܝܼܩܬܵܐ ܥܲܠܘܼܗܝ: ܐܸܠܵܐ ܨܲܠܘܼܝܹܐ ܐ̄ܝܗ̄ܘܵܐ ܘܒܹܐܡܵܪܵܐ: (( ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ: ܩܲܒܸܠ ܠܵܗܿ ܪܘܼܚܝܼ )) ܘܠܵܐ ܡܘܼܚܙܸܠܹܗ ܟܷܘܼ ܟܝܼܢ ܘܟܲܪܒܵܐ ܘܟܷܘܼ ܟܘܕܖܳܲܬܘܼܬܵܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠܵܝ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܟܼ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܗܘܸܠܹܗ ܒܸܡܚܵܝܵܐ ܦܵܬܵܐ ܡܼܢ ܓܸܒܵܝ: ܩܲܬ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܕܸܪ ܗ̄ܘܵܐ ܠܗܘܿܢ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܝܵܒܼܘܼܬܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܘܦܲܚܸܠ ܗ̄ܘܵܐ ܠܗܘܿܢ ܘܟܲܕ ܒܪܸܟܠܹܗ ܒܪܹܫ ܒܸܖܳܟܵܟܘܼܗܝ: ܘܩܘܼܘܸܚܠܹܗ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܐ̄ܡܸܪܹܗ: (( ܝܵܐ ܡܵܪܲܢ: ܠܵܐ ܕܵܒܼܩܸܬܵܗܿ ܥܲܠܵܝ ܐܵܗܵܐ ܚܛܝܼܬܵܐ )) ܘܟܲܕ ܐܵܗܵܐ ܬܘܼܢܝܵܠܹܗ: ܣܘܼܦܝܵܠܹܗ ܓܵܢܘܼܗܝ ܓܵܘ ܚܦܵܩܵܐ ܕܡܵܪܘܗܝ: ܩܲܬ ܒܵܣܡܵܐ ܥܲܡܘܼܗܝ ܗܲܠ ܐܵܒܵܕ ܐܵܒܵܕܝܼܢ.

ܗܘܿ ܝܘܿܡܵܐ ܗܘܸܠܵܗܿ ܚܵܐ ܟܲܡܲܪܬܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ ܩܵܐ ܥܸܕܬܵܐ ܕܓܵܘ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܐ̄ܢܵܫܹܳܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹܳܐ ܛܘܼܡܸܪܘܿܢ ܐܸܣܛܲܦܵܢܘܿܣ: ܘܥܒܼܸܕܠܘܿܢ ܥܲܠܘܼܗܝ ܚܵܐ ܫܝܼܘܵܢ ܓܘܼܪܬܵܐ.

ܟܹܐ ܚܵܫܒܼܝܼ ܩܲܬ ܡܵܪܝ ܐܸܣܛܲܦܵܢܘܿܣ ܢܸܚܠܹܗ ܗܲܪ ܒܗܵܝ ܫܸܢ̄ܬܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܣܸܩܠܹܗ ܠܫܡܲܝܵܐ : ܒܚܲܪܬܵܐ ܒܕܵܘܪܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܵܐ ܡܘܼܟܷܚܵܝܠܘܿܢ ܓܲܖܳܡܘܼܗܝ: ܘܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܪܵܒܵܐ ܟܲܖܳܡܲܬܹܐ ܦܠܸܚܠܹܗ ܒܝܼܵܝ: ܘܪܵܒܵܐ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܩܲܡ ܥܵܒܼܕܝܼ ܠܗܘܿܢ ܓܵܘ ܥܹܕܬܵܐ. ܐܘܼܦ ܡܵܪܝ ܐܵܘܓ̣ܘܼܣܛܝܼܢܘܿܣ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܐ̄ܝܠܹܗ ܡܼܢ ܒܵܗܣܵܝ.

 

1-ܫܵܐܘܿܠ: ܕܒܚܲܪܬܵܐ ܗܘܸܠܹܗ ܡܵܪܝ ܦܵܘܠܘܿܣ: ܒܲܠܟܹܐ ܕܪܹܗ ܒܨܠܘܿܬܵܐ ܕܡܵܪܝ ܐܸܣܛܲܦܵܢܘܼܣ!