زندگي نامه قديس رابان هرمزد به زبان آشوري

زندگي نامه قديس رابان هرمزد به زبان آشوري

:ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܪܲܒܲܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ

ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܝܠܝܼܕܵܐ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܪܲܒܲܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ܒܡܕܝܼܢ̄ܬܵܐ ܕܒܹܝܬ ܠܵܦܵܛ. ܓܘܼܪܘܸܣܠܹܗ ܓܵܘ ܚܲܕ̄ ܒܲܝܬܵܐ ܡܸܠܝܵܐ ܡܼܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܬܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ. ܐܲܒܼܵܗܘܼܗܝ ܝܼܗ̄ܘܵܐ ܡܲܚܸܒܵܢܹܳܐ ܕܨܵܘܡܵܐ ܘܨܠܘܿܬܵܐ ܘܗܲܝܸܖܳܢܹܐ ܠܣܢܝܼܩܹܳܐ . ܫܸܡܵܐ ܕܒܵܒܹܗ ܝܼܗ̄ܘܵܐ ܝܵܘܣܸܦ ܘܕܝܸܡܹܗ ܬܲܩܠܵܬ؛ ܟܲܕ ܗ̄ܘܹܐܠܹܗ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܛܘܿܒܼܵܢܵܐ ܪܲܒܲܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ 12 ܫܸܢܹܳܐ؛ ܥܒܼܪܹܗ ܠܒܹܝܬ ܕܪܵܫܵܐ ܘܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܟܬܒܼܹܳܐ ܩܲܕܝܼܫܹܳܐ ܘܒܸܩܢܵܝܵܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܘܒܸܓܢܵܝܵܐ ܠܫܘܼܠܹܳܐ ܖܳܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܘܒܸܫܒܼܵܩܵܐ ܠܥܲܠܡܵܢܵܝܵܬܹܳܐ ܘܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ ܟܹܐ ܐܵܡܹܪ ܗ̄ܘܵܐ ܩܵܐ ܐܲܒܼܵܗܘܼܗܝ: ܕܐܵܢܵܐ ܓܲܪܸܓ ܗܵܘܸܢ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ܘܦܵܠܚܸܢ ܐܲܝܟ̣ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ. ܗܲܠ ܚܲܕ̄ ܝܵܘܡܵܐ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܒܫܸܢܬܵܐ ܥܲܡܝܼܩܬܵܐ ܝܗ̄ܘܵܐ ܓܵܘ ܚܲܕ̄ ܚܸܙܘܵܐ ܕܡܝܼܪܵܐ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܸܬܝܵܒܼܵܐ ܥܲܠ ܬܪܘܼܢܘܼܣ ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܐܝܼܩܵܪܹܗ ܘܚܲܝܠܵܘܵܬܹܳܐ ܫܡܲܝܵܢܹܳܐ ܒܸܟܠܵܝܵܐ ܩܲܕ̄ܡܘܼܗܝ ܘܡܩܲܕܘܼܫܹܐ ܠܪܲܒܘܼܬܹܗ. ܘܓܵܘܵܐ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܚܸܙܘܵܐ ܥܲܓ̰ܒܵܢܵܐ ܩܲܪܒܘܼܢܹܐ ܝܠܹܗ ܠܟܸܣ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܚܲܕ̄ ܡܼܢ ܡܲܠܲܐܟ̣ܹܳܐ ܘܒܐܝܼܕܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܚܲܕ̄ ܟܠܝܼܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܕܕܲܗܒܼܵܐ ܡܲܬܘܼܒܼܵܐ ܝܠܹܗ ܒܪܹܫܹܗ. ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܸܪܥܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܡܼܢ ܫܸܢܬܹܗ ܒܘܼܫ ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡܩܵܘܝܵܢܵܐ ܠܚܲܝܹܳܐ ܕܪܲܒܵܢܘܼܬܵܐ ܘܟܲܕ ܡܛܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܫܸܢܹܳܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܡܼܢ ܚܲܝܘܼܗܝ ܒܸܫܒܼܵܩܵܐ ܝܠܹܗ ܒܫܲܝܢܵܐ ܠܐܲܒܼܵܗܘܼܝ ܘܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܠܹܗ ܒܵܬ̄ܪ ܚܲܝܹܳܐ ܩܲܕܝܼܫܹܳܐ ܕܝܼܚܝܼܕܵܝܘܼܬܵܐ ܘܕܕܲܝܪܵܝܘܼܬܵܐ؛ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܡܲܬܘܼܒܼܵܐ ܝܠܹܗ ܒܪܸܥܝܵܢܹܗ ܕܐܵܙܸܠ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܘܡܨܲܠܹܐ ܒܕܘܼܟܝܵܬܵܐ ܩܲܕܝܼܫܹܳܐ ܕܚܕܸܪܸܗ ܒܝܲܗܝ ܡܵܪܲܢ. ܡܼܢ ܒܵܬ̄ܪ 37 ܝܵܘܡܵܢܹܐ ܟܲܕ ܗܿܘ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܒܸܬܦܵܩܵܐ ܝܠܹܗ ܒܚܕܵܐ ܡܼܢ ܥܸܕܵܬܹܳܐ ܕܒܹܝܬ ܚܲܠܵܐ ܘܬܵܡܵܐ ܡܲܫ̄ܟ̰ܘܼܚܹܐ ܝܠܹܗ 3 ܝܼܚܝܼܕܵܝܹܳܐ ܡܼܢ ܥܘܼܡܪܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܪܲܒܲܢ ܒܲܪܥܹܕܬܵܐ ܒܟܲܪܟ̣ܵܐ ܕܡܲܪܓܵܐ ܘܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܡܲܝܗܝ ܠܕܲܝܪܵܐ ܥܗܝܼܕܵܐ. ܐܲܝܢܝܼ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܗ̄ܘܵܐ ܡܫܘܼܬܐܸܣܵܐ ܒܝܲܕ ܪܲܒܲܢ ܒܲܪܥܹܕܬܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܕ ܟܲܫܟܲܪ. ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܪܲܒܲܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܠܹܗ ܠܐܹܝܣܟܹܝܡܵܐ ܕܪܲܒܵܢܘܼܬܵܐ ܘ ܟܠܵܗܿ ܥܕܵܢܘܼܗܝ ܡܲܥܒܼܘܼܪܘܼܗܿ ܝܠܹܗ ܒܨܵܘܡܵܐ ܘܒܨܠܘܿܬܵܐ ܘܒܥܒܼܵܕܹܳܐ ܛܵܒܼܹܳܐ ܕܟܹܐ ܫܵܦܪܝܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܘܡܼܢ ܒܵܬ̄ܪ ܕܖܳܒܵܢܹܐ ܫܵܠܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܒܫܸܢܬܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ ܗܿܘ ܟܹܐ ܫܲܪܝܼ ܗ̄ܘܵܐ ܒܨܠܘܿܬܵܐ ܟܠܹܗ ܠܸܠܝܵܐ ܕܠܵܐ ܣܩܵܕܬܵܐ ܘܒܛܸܫܘܵܐ ܕܠܵܐ ܦܵܐܸܫ ܚܸܙܝܵܐ ܡܼܢ ܚܲܒܼܖܳܘܵܬܘܼܗܝ ܖܳܒܵܢܹܐ ܠܬܲܡܘܼܡܹܐ ܚܲܒܖܹܳܐ ܕܡܵܪܲܢ (ܡܨܲܠܝܼ ܠܒܵܒܘܼܟ̣ ܒܛܸܫܘܵܐ ܘܗܿܘ ܒܸܬ ܦܲܪܥܹܐ ܠܘܼܟ̣ ܒܓܸܠܝܵܐ) ܘ ܡܼܢ ܒܵܬ̄ܪ 37 ܫܸܢܹܳܐ ܒܸܫܒܼܵܩܵܐ ܝܠܹܗ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܪܲܒܲܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ܐܵܦ ܠܐܵܗܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܕܪܲܒܲܢ ܒܲܪܥܹܕܬܵܐ ܟܲܕ ܒܸܥܒܼܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܥܵܓ̰ܝܼܒܘܼܝܵܬܹܳܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܘܒܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ (ܐܲܝܟ̣ ܢܵܚܲܡܬܵܐ ܕܛܲܠܝܵܐ ܡܝܼܬܵܐ ܘܫܲܚܠܲܦܬܵܐ ܕܡܝܼܳܐ ܠܙܲܝܬܵܐ ܘ...) ܘܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܠܹܗ ܠܕܲܝܪܵܐ ܕܒܹܝܬ ܥܵܒܼܹܳܐ ܘܡܼܢ ܒܵܬ̄ܪ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܫܬܵܐ ܫܸܢܹܳܐ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܠܹܗ ܠܕܲܝܪܵܐ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܩܸܪܝܵܐ ܒܫܸܡܹܗ (ܪܲܒܲܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ) ܬܵܡܵܐ ܓܵܘ ܚܲܕ̄ ܓܸܦܝܼܬܵܐ ܡܲܥܒܼܘܼܪܹܐ ܝܠܹܗ ܣܲܗܡܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܕܚܲܝܘܼܗܝ ܒܨܵܘܡܵܐ ܘܒܨܠܘܿܬܵܐ ܘܒܥܒܼܕܹܳܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵܐ ܗܲܠ ܕܫܵܢܘܼܝܹܐ ܝܠܹܗ ܠܟܸܣ ܡܵܪܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ.