زندگي نامه قديس شهيد مار گيورگيز به زبان آشوري

زندگي نامه قديس شهيد مار گيورگيز به زبان آشوري

ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ

 

ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܝܠܝܼܕܵܐ ܒܫܹܢ̄ܬܵܐ ܕ 280 ܠܡܵܪܲܢ ܓܵܘ ܠܘܿܕ ܡܕܝܼܢ̄ܬܵܐ ܒܐܲܬܪܵܐ ܕܦܵܠܸܣܛܝܼܢܹܐ. ܐܲܒܼܵܗܘܼܗܝ ܝܼܗ̄ܘܵܘ ܡܫܝܼܚܵܝܹܳܐ ܡܗܲܝܡܢܹܳܐ ܡܼܢ ܚܕܵܐ ܫܲܪܒܬܵܐ ܡܫܲܡܲܗܬܵܐ ܘܐܝܼܬ ܗ̄ܘܵܐ ܠܗ̄ܘܿܢ ܐܵܗܵܐ ܒܪܘܿܢܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ܐܲܚܟܷܝܼ. ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܗܘܹܐܠܹܗ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ܥܲܠ ܡܫܝܼܚܵܝܹܳܐ ܦܝܼܫܠܹܐ ܩܛܝܼܠܵܐ ܒܵܒܘܼܗܝ ܒܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܡܼܢ ܣܵܒܵܒ ܡܫܝܼܚܵܝܹܐ ܗ̄ܘܵܐ. ܗܿܝܓܵܗܿ ܩܵܡ ܫܵܩܠܵܐܠܹܗ ܝܸܡܘܼܗܝ ܘܦܠܝܼܛܠܵܗܿ ܥܲܡܹܗ ܠܓܲܪܘܲܣܬܘܼܗܝ ܓܵܘ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܘܬܲܪܒܝܼܬܵܐ ܥܸܠܵܝܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܝܘܼܬܵܐ ܘܟܲܕ ܡܛܹܐܠܹܗ ܠܡܫܘܼܚܬܵܐ ܕܥܠܲܝܡܘܼܬܵܐ؛ ܝܸܡܘܼܗܝ ܫܘܼܢܹܐܠܵܗܿ ܡܼܢ ܚܲܝܹܳܐ ܙܲܒܼܢܵܢܵܝܹܳܐ ܘܦܝܼܫܠܹܗ ܒܢܲܦܫܹܗ ܐܵܗܵܐ ܓܲܢ̄ܒܲܪ ܚܲܝܠܵܐ.

ܡܼܢ ܒܵܬ̄ܪ ܕܗܿܝܓܵܗܿ ܡܘܼܚܸܒܠܹܗ ܕܗܵܘܹܐ ܦܲܠܚܵܐ (ܣܲܪܒܲܙ) ܓܵܘ ܚܲܝܠܵܘܵܬܹܐ ܕܖܳܘܿܡܵܝܹܐ ܒܐܲܬܪܵܐ ܕܐܵܣܝܼܳܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܡܸܢ̄ܕܪܸܫ̄ ܗܘܹܐܠܹܗ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ܥܲܠ ܥܲܡܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܝܹܐ ܘܝܗܸܒܼܠܹܗ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܓܵܘ ܟܠܸܗ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬܹܗ ܘܟܬܝܼܒܼܠܹܗ ܐܹܓܲܪܬܵܐ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܡܲܠܟܹܐ ܕܐܲܬܪܹܗ ܕܟܠ ܕܠܵܐ ܣܵܓܼܹܕ ܠܐܵܦܲܠܘܿ ܘܠܗܸܪܲܩܠܝܼܣ ܦܵܐܹܫ ܕܒܼܝܼܩܵܐ.

ܘ ܠܝܵܘܡܵܐ ܕܒܵܬ̄ܪܹܗ ܝܬܸܒܼܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܥܲܠ ܒܹܝܡ ܘܦܘܼܩܸܕܠܹܗ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܗܘܼܕܪܹܐ ܟܠܲܝܗܝ ܟ̰ܲܟܹܐ ܕܓ̰ܘܼܢܓ̰ܵܪܹܐ ܘܐ̄ܡܸܪܹܗ؛ ܟܠ ܕܩܵܐܹܡ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܬܵܘܕܝܼܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܳܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܢܫܝܼܛܵܐ ܓܸܠܕܹܗ ܘܓ̰ܘܼܢܓ̰ܸܪܵܐ ܒܐܘܼܖܳܚܵܬܹܐ ܦܖܳܝܼܫܹܐ ܘܕܸܪܝܵܐ ܦܲܓ̣ܪܘܼܗܝ ܩܵܐ ܟܲܠܒܹܐ.

ܘ ܟܲܕ ܫܡܸܥܠܗ̄ܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܹܐ ܠܐܵܗܵܐ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܚܓ̰ܝܼܠܗ̄ܗܿܢ ܘܚܙܹܐܠܗ̄ܘܿܢ ܠܐܵܢܝܼ ܟ̰ܲܟܹܐ ܕܓ̰ܲܢܓ̰ܲܪܬܵܐ؛ ܟܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܟܸܠܝܵܐ ܝܗ̄ܘܵܐ ܒܙܕܘܼܥܬܵܐ ܘܪܲܬܪܲܬܵܐ ܘܬܲܚܡܘܼܢܹܐ ܕܵܐܟ̣ܝܼ ܒܸܬ ܦܲܨܹܐ ܓܵܢܹܗ ܡܼܢ ܕܐܲܢܹܐ ܐܘܼܠܨܵܢܹܐ. ܘܗܲܕܟ̣ܵܐ ܩܵܐ ܬܠܵܬܵܐ ܝܲܖܳܚܹܐ ܗܸܟܶ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܲܫܟܵܪܵܐ ܠܵܐ ܩܘܼܫܶܕܸܪܹܗ ܘܐ̄ܡܸܪܹܗ ܐܵܢܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܝܘܸܢ. ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܐܵܗܵܐ ܡܫܲܡܫܵܢܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵܐ ܕܒܘܼܗܪܸܢܹܗ ܒܲܗܪܘܼܗܝ ܡܼܢ ܪܵܘܡܵܐ ܠܥܘܼܡܩܵܐ؛ ܕܝܼܗ̄ܘܵܐ ܡܼܢ ܛܘܼܗܡܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܕܩܵܦܘܿܕܩܵܝܹܐ ܘܪܹܫܵܐ ܕܚܲܝܠܳܐ ܝܗ̄ܘܵܐ ܒܕܲܪܓ̣ܘܼܗܝ. ܘܐܝܼܬܗ̄ܘܵܐܠܹܗ ܕܲܗܒܼܵܐ ܘܣܹܐܡܵܐ ܪܵܒܵܐ ܕܩܸܢܝܹܐ ܝܗ̄ܘܵܐ ܪܚܸܛܠܹܗ ܘܐ̄ܬܹܐܠܹܗ ܠܟܸܣ ܕܲܕܝܵܢܹܐ ܡܲܠܟܵܐ ܩܵܐ ܕܥܵܒܼܹܕܠܹܗ ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܕܐܲܬܪܵܐ ܘܟܲܕ ܚܙܹܐܠܹܗ ܕܡܫܝܼܚܵܝܹܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܗ̄ܘܵܐ ܪܕܝܼܦܹܐ ܘܨܲܢܵܡܹܐ ܦܝܵܫܵܐ ܡܝܘܼܩܪܹܐ؛ ܗܿܝܓܵܗܿ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܕܩܸܢܝܹܗ ܝܗ̄ܘܵܐ ܡܼܢ ܕܲܗܒܼܵܐ ܘܣܹܐܡܵܐ ܩܵܡ ܒܲܪܒܸܙܠܹܗ ܘܝܸܗܒܼܸܠܹܗ ܩܵܐ ܡܸܣܟܹܢܹܐ. ܘܩܸܡܠܹܗ ܘܨܘܼܠܹܐܠܹܗ ܘܣܘܼܦܹܐܠܹܗ ܓܵܢܘܼܗܝ ܩܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܟܠܹܐܠܹܗ ܩܲܕ̄ܡ ܡܲܠܟܵܐ ܟܲܕ ܡܲܩܘܘܼܚܹܐ ܘܒܹܐܡܵܪܵܐ ܕܐܵܢܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܝܘܸܢ. ܐܝܼܢܵܐ ܓܸܙܡܘܼܟܼ ܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܟܐܲܝܗܝ ܒܲܛܝܼܠܹܐ ܝܢܵܐ ܘܐܵܢܝܼ ܠܵܐ ܩܵܪܹܬܠܗ̄ܘܿܢ ܐܲܠܵܗܹܐ. ܐܲܠܵܗܹܳܐ ܕܠܵܐ ܥܒܼܕܠܗ̄ܘܿܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܒܸܬ ܬܲܠܩܝܼ. ܣܵܒܵܒ ܐܵܢܵܐ ܒܚܲܕ̄ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܟܹܐ ܡܵܘܕܸܢ ܘܥܲܡ ܒܪܘܿܢܹܗ ܘܪܘܼܚܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܘܼܬܵܐ ܡܫܘܼܒܸܚܬܵܐ ܘܚܲܕ̄ ܟܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܵܐ ܕܠܲܝܬ ܒܝܼܗ ܣܸܕܩܵܐ ܘܦܘܼܠܵܓ̣ܵܐ. ܘܣܪܸܛܠܹܗ ܠܐܹܓܲܪܬܵܐ ܕܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܡܫܝܼܚܵܝܹܳܐ ܕܡܘܼܬܒܼܵܐ ܝܗ̄ܘܵܐ ܩܲܕ̄ܡ ܬܲܪܥܵܐ ܕܩܲܣܪܵܐ ܩܲܕ̄ܡ ܥܲܝܢܵܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܐ̄ܢܵܫܹܳܐ. ܘܟܲܕ ܓܘܼܫܸܩܠܹܗ ܒܝܼܗ ܡܲܠܟܵܐ ܘܐ̄ܡܸܪܹܗ ܐܸܠܹܗ؛ ܗܲܕܟ̣ܵܐ ܩܵܡ ܡܲܢܫܸܬܠܝܼ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܚܬܝܼܪܵܐ. ܗܿܝܓܵܗܿ ܒܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܬܸܠܝܵܐ ܥܲܠ ܩܲܝܣܵܐ ܘ ܣܪܸܩܠܗ̄ܘܿܢ ܠܦܲܓ̣ܪܘܼܗܝ. ܘܚܙܹܐܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܗܲܕܵܡܘܼܗܝ ܦܝܼܫܠܗ̄ܘܿܢ ܫܸܪܝܹܐ ܘܕܸܡܹܗ ܒܸܓ̰ܪܵܝܵܐ ܝܗ̄ܘܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ؛ ܘܗܿܝܓܵܗܿ ܡܘܼܨܠܹܐܠܗ̄ܘܿܢ ܡܼܢ ܩܲܝܣܵܐ ܘܕܪܹܐܠܗ̄ܘܿܢ ܓܵܘ ܓܝܼܓ̣ܠܵܐ ܘܦܝܼܫܠܗ̄ܘܿܢ ܦܖܳܝܼܡܹܐ ܗܲܕܵܡܘܼܗܳܝ ܥܸܣܲܪ ܩܵܛܥܵܛܹܐ. ܘܩܵܡ ܕܵܪܝܼܠܹܗ ܓܵܘ ܓܘܼܒܵܐ ܣܦܝܼܩܵܐ ܘܡܘܼܟܸܣܠܗ̄ܘܿܢ ܒܚܲܕ̄ ܟܹܐܦܵܐ ܘܐ̄ܡܸܪܹܗ ܚܘܼܫ ܐܵܬܹܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܦܲܨܹܐܠܘܼܟ̣ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܵܬܳܝܼ. ܘܗܿܝܓܵܗܿ ܡܫܝܼܚܵܐ ܩܵܡ ܡܢܲܚܸܡ ܠܹܗ ܘܩܵܡ ܡܲܣܸܩܠܹܗ ܡܼܢ ܓܵܘ ܓܘܼܒܵܐ. ܘܐ̄ܬܹܐܠܹܗ ܟܠܹܐܠܹܗ ܩܲܕ̄ܡ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܕܝܵܢܹܐ.

ܐ̄ܡܸܪܹܗ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܗܵܐ ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܟܸܠܝܵܐ ܩܲܕ̄ܡܘܼܟ̣.

ܐܵܗܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܩܘܼܒܸܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܓ̰ܘܼܢܓ̰ܵܖܹܳܐ ܡܼܢ ܐܝܼܕܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܛܵܠܘܿܡܵܐ ܘܥܒܼܝܼܕܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܢܝܼܫܲܢܩܹܐ ܘܥܵܓ̰ܝܼܒܘܼܝܵܬܹܐ ܘܪܵܒܵܐ ܐ̄ܢܵܫܹܐ ܡܗܘܼܡܸܢܘܼܢ ܒܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܘ ܡܘܼܪܸܡܠܹܗ ܩܵܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܩܲܕ̄ܡ ܟܠܲܝܗܝ ܛܲܝܸܦܹܐ ܘܐ̄ܡܸܪܹܗ؛ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܕ̄ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܠܵܐ ܒܣܸܡܠܵܠܹܗ ܕܣܵܓ̣ܸܕ ܠܐܵܦܲܠܘܿ ܐܲܠܵܗܲܢ. ܗܵܐ ܒܝܵܗܒܼܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܹܗ ܓܙܲܪ ܕܝܼܢܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ. ܒܲܣ ܝܕܸܥܡܘܼܢ ܟܠܵܘܟ̣ܘܿܢ ܝܵܐ ܡܲܠܟܹܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܒܓܵܢܹܗ ܓܘܼܒܹܐܠܹܗ ܩܵܐ ܓܵܢܹܗ ܡܵܘܬܵܐ. ܗܿܘ ܓܵܘ ܚܲܕ̄ ܙܲܒܼܢܵܐ ܝܵܪܝܼܟܼܵܐ ܕܫܲܒܼܥܵܐ ܫܸܢܹܳܐ ܠܵܐ ܡܘܼܨܝܸܬܠܹܗ ܩܵܐ ܕܣܵܓ̣ܸܕ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. ܡܼܢ ܐܵܕܝܼܵܐ ܦܲܩܘܼܕܵܐ ܝܘܸܢ ܕܒܝܲܕ ܣܲܝܦܵܐ ܦܵܐܹܫ ܫܩܝܼܠܵܐ ܪܹܫܹܗ. ܩܵܐ ܕܵܗܹܐ ܙܕܘܼܥܬܵܐ ܘܪܲܬܪܲܬܵܐ ܕܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܵܐ ܩܲܫܶܕܸܪ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܹܳܐ. ܦܘܼܩܸܕܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܕܠܒܼܲܕܲܪ ܡܼܢ ܡܕܝܼܢ̄ܬܵܐ ܦܵܐܹܫ ܡܟܘܼܠܸܠܵܐ. ܘܗܿܝܓܵܗܿ ܐܵܗܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܨܘܼܠܹܐܠܹܗ ܨܠܘܿܬܵܐ ܠܐܲܠܵܗܘܼܗܝ ܘܛܠܝܼܒܠܹܗ ܡܸܢܹܗ ܕܟܠ ܕܕܵܟ̣ܪ ܫܸܡܘܼܟ̣ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܘܫܸܡܝܼ ܥܲܒܼܕܘܼܟ̣ ܦܵܐܹܫ ܡܦܘܼܨܝܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܲܝܗܝ ܝܲܠܨܘܼܘܹܐ ܘܡ̣ܢ ܒܵܬ̄ܪ ܨܠܘܿܬܘܼܗܝ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܟܘܼܠܸܠܵܐ ܒܣܲܝܦܵܐ ܒܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܒܝܘܿܡ ܥܪܘܼܒܼܬܵܐ 24 ܒܢܝܼܣܵܢ ܒܫܹܢ̄ܬܵܐ ܕ303 ܠܡܵܪܲܢ ܓܵܘ ܡܕܝܼܢ̄ܬܵܐ ܕܢܝܼܩܘܿܡܸܕܝܵܐ ܐܲܙܡܝܼܪ ܕܐܵܕܝܼܵܐ.

 

ܨܠܵܘܵܬܘܼܗܳܝ ܗܵܘܝܼ ܫܘܼܪܵܐ ܥܲܠ ܟܠܲܢ ܐܵܡܹܝܢ