حروف " بدول "

حروف " بدول "


 

شرح درس:

حروف اضافه يا عطفي  ܒ ܕ ܘ ܠ : اين حروف در عبارات، متون و جملات بسيار مورد استفاده قرار مي گيرند. بايد دقت نمود كه اين حروف به همراه كلمه بعد از خود نوشته و خوانده مي شوند. 

 

ܒ  با معاني با، بوسيله، در    
               
  ܘܲܪܕܵܐ ܒܐܝܼܕܵܐ ܕܒܪܵܬܵܐ   

  با تلفظ: وَردَ ب ايدَ د برَتَ. 

به معناي: گل در دست دختر 

 

ܕ  با نقش رابط كلمات، عبارات و ...   

 ܒܵܒܵܐ ܕܝܵܠܵܐ  

 با تلفظ: بَبَ د يَلَ. 

 به معناي: پدرِ پسر

 

ܘ  با نقش عطف و معني و  

   ܟܵܠܘܼ  ܘ ܚܸܬܢܵܐ 

   با تلفظ: كَلو او خيتنَ.  

 به معناي: عروس و داماد


ܠ  با نقش علامت مفعولي را يا با معني به 

 ܝܵܠܵܐ ܫܡܸܛܠܹܗ ܠܐܝܼܠܵܢܵܐ  

با تلفظ: يَلَ شميدلِ ل ايلَنَ. 

به معناي: پسر درخت را شكست.