توضيات مقدماتي حركه ها:

توضيات مقدماتي حركه ها:

شرح درس: 

 صداي كليه حروف در زبان آشوري ساكن بوده و براي نوشتن كلمه از علائم صدادار بنام حركه استفاده مي نماييم. 
بمانند همه زبان هاي رايج يك كلمه از يك يا چند بخش تشكيل مي گردد. 
حركه به يك حرف اضافه شده و به آن صداي فتحه، كسره و ضمه مي دهد.


هر حركه علاوه بر حرف مربوطه مي تواند حداكثر تا يك حرف ساكن قبل و دو حرف ساكن بعد از آنرا حركت دهد. پس بنابراين هر بخش فقط از يك حركه و حداكثر چهار حرف تشكيل ميگردد.


مي توان انواع بخشها و نحوه هجي كردن آنها را بشكل زير طبقه بندي نمود. 

بخش يك حرفي : نام حرف + نام حركه + صداي بخش

بخش دو حرفي حالت اول: نام حرف اول + نام حركه + نام حرف دوم + صداي بخش 
بخش دو حرفي حالت دوم: نام حرف اول + نام حرف دوم + نام حركه + صداي بخش 

بخش سه حرفي حالت اول: نام حرف اول + نام حركه + نام حرف دوم + نام حرف سوم + صداي بخش 
بخش سه حرفي حالت دوم: نام حرف اول + نام حرف دوم + نام حركه + نام حرف سوم + صداي بخش 
بخش سه حرفي حالت سوم: يك حركه نمي تواند بيش از يك حرف ساكن قبل از خود را حركت دهد. 

بخش چهار حرفي حالت اول: يك حركه نمي تواند بيش از دو حرف ساكن بعد از خود را حركت دهد.
بخش چهار حرفي حالت دوم: نام حرف اول + نام حرف دوم + نام حركه + نام حرف سوم + نام حرف چهارم + صداي بخش 
بخش چهار حرفي حالت سوم: يك حركه نمي تواند بيش از يك حرف ساكن قبل از خود را حركت دهد .
بخش چهار حرفي حالت چهارم: يك حركه نمي تواند بيش از يك حرف ساكن قبل از خود را حركت دهد . 

نگارش زبان آشوري داراي ۷ حركه بوده كه دو حركه صداي فتحه، دو حركه صداي كسره، يك حركه داراي صداي ضمه، يك حركه داراي صداي "او" و يك حركه صداي "ايي" مي دهند.