حركه سوم "زلَمِه ياريخِه"

حركه سوم "زلَمِه ياريخِه"

حركه سوم بنام  "ܙܠܵܡܹܐ ܝܲܪ̈ܝܼܟܼܹܐ" با علامت  " ܹ " و صداي " ِ" مي باشد.

مي توان انواع بخشها با حركه   ܹ را بشكل زير مثال زد.

بخش يك حرفي:  ܒܹ  با تلفظ بِ
 

بخش دو حرفي:   ܒܹܪ  با تلفظ بِر
بخش دو حرفي:  ܒܪܹ  با تلفظ برِ

 

بخش سه حرفي:  ܒܹܪܓ  با تلفظ بِرگ
بخش سه حرفي:  ܒܪܹܓ  با تلفظ برِگ

 

بخش چهار حرفي:  ܫܩܹܠܬ  با تلفظ شقِلت

 

نكته: هيچ يك از بخش هايي كه مثال زده شد معني دار نبوده لذا فقط براي درك بهتر حركت دادن به صداي بخش ها از اين مثال ها استفاده شد.


اگر بخش آخر كلمه اي بصداي   ܹ پايان يابد يك ܐ (غير ملفوظ) به انتهاي كلمه اضافه ميكنيم.
مثال: 
ܒܵܒܹ    ܒܵܒܹܐ     با تلفظ بَبي به معناي پدران

ܒܢܵܬܹ  ܒܢܵܬܹܐ  با تلفظ بنَتي به معناي دختران

 

اگر بعد از  اين حركه݂ حرف ܐ  ساكن قرار گيرد به صداي  اي ملايم تبديل ميشود.
 يعني   ܹ +  ܐ = اي

مثال:   ܟܬܵܒܼܹܐ  با تلفظ كتَوي  به معناي كتب

ܕܹܐܒ݂ܵܐ با تلفظ ديوَه به معناي گرگ

ܟܹܐܢܵܐ  با تلفظ كينَه به معناي عادل

 

اگر بعد از   ܹحرف ܝ ساكن قرار گيرد با هم به صداي يي تبديل مي شوند.
 يعني   ܹ+ ܝ = يي

مثال:  ܬܲܪܬܹܝܢ با تلفظ تارتيين به معناي دومين