توضيحات مقدماتي

توضيحات مقدماتي

شرح درس:
كتابت هر زبان به وسيله الفباي آن زبان صورت مي گيرد.
الفبا متشكل از تعداد محدودي حروف است.
حرف كوچكترين جزء يك كلمه در كتابت است.

يك حرف داراي چهار ويژگي است:

  1. شكل 
  2. اسم 
  3. صدا 
  4. نگارش يا رسم الخط 

ابعاد حروف ( اندازه و ارتفاع آنها ) در هنگام كتابت كاملا متناسب و از اندازه خاصي تبعيت مي كند.
نگارش حروف ترسيم شكل آن نبوده( نقاشي ) بلكه جهت و نحوه نگارش خاص خود را دارند.

در هنگام كتابت رعايت خط مادر ( اصلي ) و فواصل و ارتفاع حروف الزامي است.
نگارش زبان آشوري از راست به چپ بوده و حروف يك كلمه به صورت متوالي پشت سر هم قرار مي گيرند.
نگارش يك حرف همواره از خط مادر شروع مي شود و به همان خط خاتمه مي يابد. ( حروفي كه از جلو به حرف بعد از خود نمي چسبند به خط مادر خاتمه نمي يابند ) كه به اين نكته در مباحث بعدي اشاره خواهد شد

جهت نگارش يك حرف به ترتيب:
جز بالاي خط مادر از پايين به بالا 
جز پايين خط مادر از بالا به پابين 
جز در امتداد خط مادر ( روي آن و يا موازي با آن ) از راست به چپ نوشته مي شوند.

زبان آشوري ۲۲ حرف دارد، كه حروف آن، اسم، شكل، صدا و نگارش خاص خود را دارند.