شرح نماد و لوگوي يكصدمين سالگرد نسل كشي ارمنيان

شرح نماد و لوگوي يكصدمين سالگرد نسل كشي ارمنيان

گل پنج پر با نام "بخاطر داشته باش و فراموش مكن"
شعار اصلي: بخاطر دارم و حق مي طلبم
رنگ اصلي :بنفش
رنگ هاي فرعي: زرد، مشكي و بنفش كم رنگ
اين نماد در قرون وسطي نماد حضور خداوند محسوب مي شده است و در تمامي زبان هاي ذكر شده معناي نام اين گل "بخاطر داشته باش" است و اين جمله پيام اصلي يكصدمين سالگرد نسل كشي ارمنيان مي باشد.
اين نماد (گل) پنج گلبرگ دارد كه هر گلبرگ نشان دهنده قاره هاي پنج گانه است.
قاره هاي پنج گانه از اين لحاظ در نظر گرفته شده كه پراكندگي بازماندگان نسل كشي ارمنيان در پنج قاره جهان را نشان مي دهد.
مفهوم رنگ ها
مشكي: بيانگر خاطره تلخ و وحشت حاصل از نسل كشي در زمان گذشته.
بنفش: به معناي مشاركت در امري همگاني در زمان حال و نمادي از لباس روحانيان ارمني.
زرد: نماد نور خورشيد كه منبع حيات و اميد به آفرينش است و اين نماد بيانگر شكل دوازده وجهي از بناي يادبود نسل كشي ارمنيان (زيزرناكابرت) در ايروان مي باشد. اين رنگ به عبارتي بيانگر جاودانگي محسوب مي شود.