روز جهاني زبان مادري گرامي باد

روز جهاني زبان مادري گرامي باد

21 فوريه روز جهاني زبان مادري گرامي باد.

 
هر ملتي كه زبان مادري خود را فراموش كند، مانند فردي زنداني است كه كليد زندانش گم شده باشد.
الفونس دوده
 
طراحي پوستر: سركار خانم مرين يوخنه