قوانين احوال شخصيه كليساي ادونتيست روز هفتم در ايران

قوانين احوال شخصيه كليساي ادونتيست روز هفتم در ايران

تعليمات كليساي ادونتيست روز هفتم در ايران در مورد احوال شخصيه

نكاح : طبق تعليمات كتاب مقدس ( انجيل ) هر مرد و زن حق اختيار يك زوج را دارا مي باشد. مراسم عقد در كليسا توسط كشيش مسوول انجام مي پذيرد و سپس در دفاتر ثبت احوال كشور ثبت مي گردد. در صورت فوت يكي از زوجين ديگري حق ازدواج مجدد را دارد .

طلاق : طبق تعليمات كتاب مقدس ( انجيل ) طلاق فقط در مورد زناكاري مجاز بوده و در اين صورت طرف بي تقصير حق ازدواج مجدد را دارا مي باشد . چنانچه طرفين به دلايلي غير از زناكاري درخواست طلاق نمايند كليسا در وهله اول آنها را تشويق به سازش مي نمايد و در صورت اصرار طرفين اجازه طلاق داده مي شود لذا در اين مورد اجازه ازدواج مجدد را ندارند . در صورت طلاق نگهداري از فرزندان به عهده زوج ذي صلاح مي باشد كه صلاحيت او از طرف مراجع قضايي كشور تاييد شده باشد .

ارث : در صورت موجود بودن وصيتنامه قانوني طبق وصيتنامه عمل مي گردد در غير اين صورت وارث قانوني اعضاي خانواده ( همسر و فرزندان ) مي باشند و هرگونه ارث و ميراثي به طور مساوي بين آن ها تقسيم مي گردد. چنانچه شخص مجرد باشد ارثيه او بين برادر، خواهر و والدين او به طور مساوي تقسيم مي گردد و اگر شخص مجرد فاقد برادر، خواهر و والدين باشد ارثيه او به نزديك ترين اقوام او به طور مساوي تعلق خواهد گرفت .

وصيتنامه : طبق تعليمات اين كليسا هر وصيتنامه اي در يكي از دو مورد ذيل معتبر مي باشد:

1 –وصيتنامه در دفاتراسناد رسمي كشور ثبت شده باشد.

2 –وصيتنامه در حضور دو فرد امين نوشته و امضا شده باشد. ( امضاي دو فرد امين بر روي وصيتنامه مبني بر صحت مندرجات آن الزامي مي باشد ) و با حضور دو فرد امين مطالعه مي گردد.

فرزند خواندگي : طبق اعتقادات اين كليسا فرزند خواندگي، چه زوجين صاحب فرزند باشند يا نباشند و در صورت تمايل، مجاز بوده و فرد فرزند خوانده از كليه حق و حقوق يك فرزند عادي برخوردار مي باشد .