تيگلاد پليصر سوم

تيگلاد پليصر سوم

تيگلاد پليصر سوم و فتح گزرو با پيشرفته ترين سلاح هاي عصر باستان از كاخ نمرود