لوح انهيدوانا

لوح انهيدوانا

انهيدوانا دختر سرگون اكدي و اولين نويسندهء زني است كه نامش در الواح  ميخي برده شده است. او بين سال هاي ٢٢٨٥ تا ٢٢٥٠ قبل از ميلاد كاهنهء معبد الهه اينانا بوده است و اشعار او همه به درگاه اين الهه تقديم شده اند. زماني كه او توسط پدرش، سرگون اول به عنوان رئيس كاهنان معبد الهه اينانا انتخاب شد وظايف مهمي به او محول شد، يكي از اين وظايف مهم ادغام مراسم و آيين هاي سومري با اكدي بود.
براي اطلاعات بيشتر در باب اين كاهنه به سايت زير مراجعه كنيد:  
http://www.ancient.eu/Enheduanna/

لوح انهيدوانا