لوح دو زبانه ضرب المثل ها

لوح دو زبانه ضرب المثل ها

ضرب المثل هاي دو زبانه ٢٠٠٠-١٧٠٠ ق.م 
اين لوح به سومري جديد و بابلي قديمي بر روي گل نوشته شده است و شامل ٤٢ ضرب المثل، يك داستان و يك افسانه مي باشد كه در نوع خود منبع كامل و بي نظيري از ضرب المثل هايي ست كه اصالت بابلي دارند. 
چند مثال از ضرب المثل هاي رايج در ميان مردم آن دوران:
-داشتن قدرت با داشتن ذكاوت قابل مقايسه نيست. 
-قدرت من خداي من است، اما بوسيلهء من پايان مي يابد. 
-شخص چابكي غزالي را مي گيرد اما مرد زورمند آن را از چنگال او در مي اورد. 
-يك اصل در مورد خوكهاي كوچك: او مي گويد" من از روي لذت غذا نمي خورم" 

و همچنين داستان مردمي ذكر شده در اين لوح در مورد مردي است كه بسيار پير و فرتوت مي شود و توانايي هاي او كاهش مي يابند و تاثير دختر جواني را بر روي او شرح مي دهد. 

لوح دو زبانه ضرب المثل ها

منبع: 
‏http://archaicwonder.tumblr.com/post/100450262577/bilingual-sumerian-proverbs-babylonia-c