مرحوم ژوزف دانيل

مرحوم ژوزف دانيل

مرحوم ژوزف دانيال فرزند ميخائيل كارمند عالي رتبه تلويزيون اروميه در سال۱۳۲۳متولد شد . وي جواني فعال و ورزشكار شهرستان اروميه بود . وي درسن۱۸سالگي به مقام قهرماني بوكس نائل آمد به تربيت ورزشكاران وهدايت آنان همت گماشته و عضو هيئت مديره باشگاه آشور اروميه وسرپرست تيم واليبال روستاي آده را بر عهده داشت .مرحوم ژوزف دانيال دربازسازي عمران روستاها فعاليت زيادي از خود نشان ميداد. ايشان سمت نايب رئيس شوراي آشوريان روستاي آده را هم بر عهده داشت كه در مهر ماه ۱۳۶۱براثر سكته قلبي در سن ۳۷ سالگي چشم از جهان فروبست
 روحش شاد

نويسنده: جناب آقاي هانودين يوخنه