بناي يادبود شهداي آشوري

بناي يادبود شهداي آشوري

بناي يادبود شهداي آشوري نسل كشي هاي سيفو به همراه نسل كشي هاي چند ساله تابع آن در منطقه و سمل
تاريخ بنا : ۷ آگوست ۲۰۱۰
مكان : فايرفيلد استرليا