راه اندازي سيستم راهنماي صوتي معرفي كليساي شرق آشور حضرت مريم اروميه جهت راهنمايي گردشگران و زائرين گرامي

راه اندازي سيستم راهنماي صوتي معرفي كليساي شرق آشور حضرت مريم اروميه جهت راهنمايي گردشگران و زائرين گرامي

اين سيستم راهنما، اطلاعات مفيدي در ارتباط با كليساي شرق آشوري، تاريخ ملت آشور و بناي كليساي حضرت مريم اورميه را به دو زبان فارسي و انگليسي در اختيار گردشگران و بازديدكنندگان ارائه مي دهد. در خصوص قدمت كليساي حضرت مريم اورميه مشهور به كليساي ننه مريم همين بس است كه مي گويند:
اين كليسا بر مقبره يكي از سه موبدان زرتشتي (مجوسيان) كه بدو تولد مسيح با ايشان ملاقات كردند و مسيحي شدند بنا شده است. اين كليسا اولين كليساي قديمي ايران و دومين كليساي قديمي جهان بعد از كليساي بيت لحم مي باشد. همچنين از كليساي بزرگ شهر كلن آلمان به عنوان رقيب غربي اين كليسا ياد مي شود.