پيام تبريك سال نو 6767 آشوري

پيام تبريك سال نو 6767 آشوري

با درود بر آشوريان گرامي، عزيز و محترم

مركز تحقيقات، مطالعات و مقالات آشور سال نو 6767 آشوري را به حضور شما گراميان تبريك عرض مي نمايد. آغاز بهار طبيعت سبب ايجاد طراوت و نشاط در جامعه مي گردد و ما نيز بايد با تغيير سال، فصل جديدي را در زندگي اجتماعي خود آغاز نماييم. اين نو شدن با رشد و بهبود نگرش ملت همسو مي شود و كمك مي كند تا بتوانيم مسيري جديد را براي محيط پيرامون خود در پيش بگيريم. در سال گذشته رويدادهايي بسيار خوب براي مردم آشوري در سراسر دنيا رخ داد كه خبر از حضور نسلي نو و برنامه هاي جديد در جامعه آشوري را نويد مي دهد. در كنار اتفاقات ناگوار و تلخ كه هميشه گريبان گير جامعه آشوري بوده است، استقامت و مقاومت ملت آشور تبديل به يك الگو براي ديگر ملت ها گرديده است. مردمي كه با كمترين امكانات در جامعه خود در سراسر گيتي، با شكوه ترين رخدادها را رقم مي زنند و مي توانند دفاع كنند، حق بطلبند، هشيار باشند و با چشمان بيدار خود حقوق ملت خود را حفظ نمايند.

سازمان هاي آشوري ايران بايد در سال جاري، با تببين چشم انداز و ترسيم نقشه راه باعث ايجاد زيرساخت هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي، مذهبي و اجتماعي شوند. سازمان هاي آشوري مي توانند با ترميم حلقه هاي شكسته مديريت در  ساختار ماموريت خود و همچنين تمركز بر رسالت زيرمجموعه هاي خود، اميد و افزايش كيفيت زندگي را از سطح كلان به سطح خرد جامعه آشوري تزريق نمايند. با ايجاد و توسعه زيرساخت هاي مستحكم و اقدامات اثربخش، اميد و سطح رضايت مردم از جامعه رشد، باعث حفظ فرهنگ و سنت هاي ملي آشوري و مشاركت مردم در آيين هاي ملت مي شود. حضور در هر بخش از جامعه باعث حفظ و تقويت هويت ملي مي گردد و ما مي توانيم با پذيرفتن مسئوليت و افزايش آگاهي نسبت به رسالت خويش، در بين ديگر ملت همانند تاريخ بي همتا و پرافتخار آشور بدرخشيم.

مركز تحقيقات، مطالعات و مقالات آشور در بهار سوم از حيات خود بدليل حمايت هاي شما مردم عزيز، محترم و گرامي آشوري تشكر و قدرداني مي نمايد و سالي خوش را آرزو مي نمايد. اميدواريم بتوانيم همانند سالهاي گذشته با تكميل پروژه هاي خود و ارائه خدمات جديد گامي موثر در سطح كيفيت زندگي مردم آشوري برداريم.

مركز تحقيقات، مطالعات و مقالات آشور