اولين رويداد همفكر آشوريان اروميه

اولين رويداد همفكر آشوريان اروميه

مركز تحقيقات، مطالعات و مقالات آشور برگزار مي كند:

"اولين رويداد همفكر آشوريان اروميه"

همفكر بستري براي انتقال تجربه ها و توسعه ارتباطات حرفه اي است. جوانان، زنان، دانشجويان، كارآفرين ها، صاحبان ايده، بازنشستگان، سرمايه گذارها،ورزشكاران، مشاورها و ساير علاقمندان به ملت آشور گرد آمده و در مورد ايده ها،چالش ها و فرصت ها به گفتگو مي پردازند، با هم همفكري و مشورت نموده، اطلاعات و تجربياتشان را به اشتراك مي گذارند. ارتباطاتي كه در همفكر شكل ميگيرد، گاها زمينه ساز شروع همكاري هاي جديد مي گردد.

مكان برگزاري: اروميه، خيابان مولوي، خيابان طوبي، آي كافه
زمان برگزاري: چهارشنبه 17 آذر 1394 ساعت 17 الي 18:30
هزينه ثبت نام: هرچه كه نوش جان نموديد، پرداخت مي نماييد!
تلفن رزرو: 09125142896 اوباليت به بو
تلگرام: @obbalitt
ظرفيت: 6 نفر