حكيم بابا فرهاد

حكيم بابا فرهاد

حكيم بابا فرهاد در سال ۱۸۸۳ در روستاي شيرآباد اورميه به دنيا آمد. پدرش حكيم عيوض يك پزشك تجربي بسيار موفق بود كه در كار خود مهارت فوق العاده اي داشت و در تشرين ثاني سال ۱۹۱۰ وفات نمود . مادر حكيم بابا ((پري خانم)) و پدربزرگش ((پرهاد)) نام داشتند تحصيلات ابتدايي را در زادگاهش گذرانيد، سپس به كالج راه يافت و پس از طي موفقيت آميز دوره كالج به پزشكي روي آورد و موفق به گذرانيدن اين دوره نيز گرديد.
حكيم بابا يك برادر و دو خواهر داشت. برادرش كه كوچك تر از وي بود، شموئيل فرهاد نام داشت و در دوره پس از او نيز پزشك گرديد. حكيم بابا در سال ۱۹۰۰ با دختري ((نرگس)) نام كه فرزند شمشه ( شماس ) پيره چمكي بوده، ازدواج كرد و حاصل اين پيوند ۵ پسر و ۵ دختر بود. چهار نفر از پسرانش به نام هاي ملكوم،اسكندر،لوتر و آشور نيز پزشك شدند و ياد و خاطره خانواده آل بختيشوع را كه در جندي شاپور اهواز، نسل اندر نسل طبابت مي كردند، زنده كرد.
حكيم بابا مردي دانشمند و صاحب علم و معرفت بود. چندين مقاله بهداشتي و اجتماعي  از وي در نشريات اورميه چاپ و منتشر شده است. به علت خدمات شايان توجه وي از طرف شاهزاده اماقلي ميرزا امير نويان ملقب  به ((نصرت الحكما)) گرديد.
حكيم بابا در سال ۱۹۱۸ همراه با ساير آشوريها اجبارا اورميه را ترك نموده و به كشور عراق رفت. از سال ۱۹۲۰ تا سال ۱۹۳۲ در موصل به طبابت اشتغال داشت. در اين سال براي گذرانيدن دوره اي به سويس رفت و تا ماه مه ۱۹۵۱ كه سال مرگش مي باشد، در موصل به شغل شريف خود مشغول بود . نرگس پس از فوت همسرش، از موصل به بغداد رفت و در اين شهر سكونت نمود تا اينكه در ۲۲ اكتبر ۱۹۷۰ در سن ۸۶ سالگي به درود حيات گفت.
منابع و ماخذ:
۱- نشريه آشوري زبان (( زاهريرا دي باهرا ))( اشعه روشنايي )، جلد ۶۱، شماره ۱۲، (۱۹۱۰) ص ۱۲ ( درباره مرگ پدرش )
۲- نشريه آشوري زبان كخوا (كوكب) ،شماره ۱،(۱۹۱۳)، ص۳( مقاله اي تحتعنوان ملت آشور )
۳- همان منبع شماره ۳،۱۹۱۳،ص۲۷ ( قسمت دوم مقاله اي تحت عنوان ملت آشور )
۴-همان منبع،شماره ۲۲،۱۹۱۳،ص۲۵۹( اهداي قلب)