حكيم شموئيل ابراهيمي ارمود آغاج

حكيم شموئيل ابراهيمي ارمود آغاج

حكيم شموئيل اوراهم ارمود آغاج فرزند شمعون، پدر مرحوم (( ويليام ابراهيمي )) اولين نماينده آشوريها در مجلس شوراي ملي ايران و پسر عموي حكيم دانيل اوراهيم (از فارغ التحصيلان دوره سوم ) از پزشكان صاحب نام آشورها بود . در شوراي شهر اورميه عضويت داشت و جهت نظافت شهر و جلوگيري از انباشته شدن زباله در كوچه ها و معابر عمومي ، همچنين حفظ بهداشت ، اقدامات مهمي نمود . به همين سبب به وي عنوان (( عميد الحكما )) اعطاء گرديد .
حكيم شموئيل در سال ۱۹۱۳ منزل توماس نامي را كه در محله يورتشاه قرار داشت،به مبلغ ۱۱۰۰ تومان خريداري نمود. در سال ۱۹۱۸ كه تركان عثماني شهر اورميه را تصرف نمودند، وي با اطمينان از خدمات صادقانه و دلگرم به پشتيباني اهالي شهر،حاضر به ترك شهر نشد، ولي متجاوزان به اين مسائل توجه نكرده و اورا دستگير و همسرش را در خيابانها گردانيده و انواع اهانتها بر آنان روا داشتند . لذا پس از رهايي از جنگ دژخيمان بلافاصله به تبريز رفت و پس از مدتي يعني پس از آنكه تركان عثماني شكست خورده و عقب نشستند و قواي نظامي ايران در اورميه مستقر شد، به آن شهر رفت و به طبابت پرداخت.
وي از خانواده اي بسيار اصيل و سرشناس و متدين بود. نام همسرش آنا و دخترانش ليلي،ماري،املين و پسرانش دكتر ژرژ، فردريك،ويلهلم ( ويليام ) و سرگن نام داشتند.

منابع و ماخذ :
۱- نشريه آشوري زبان (( زاهريرا دي باهرا  )) ( اشعه روشنايي ) جلد ۶۰، شماره ۱۲، (۱۹۰۹) ص ۱۲۰ ( عضويت در شوراي شهر و اقدامات بهداشتي )
۲- نشريه آشوري زبان كخوا ( كوكب ) شماره ۲۳، (۱۹۱۳)، ص ۲۷۰ ( خريد منزل )
۳- كاويان پور، سروان احمد تاريخ رضائيه، موسسه انتشارات آسيا، تهران ۱۳۴۴. ص ۱۵۰
۴- روزنامه آشور چاپ تهران شماره ۱۶۱ بخش انگليسي