امپراتوريس آشوري تئودورا

امپراتوريس آشوري تئودورا

امپراتوريس تئودورا، ملكهء بيزانس بين سال هاي ٥٢٧ تا ٥٤٨ بعد از ميلاد و همسر امپراتور يوستينانوس اول  و يكي از تأثير گذارترين زنان قرن ششم ميلادي بوده است. او حدود سال ٤٩٧ ميلادي( در برخي منابع سال ٥٠٠ ميلادي) در شهر مابوق در خانواده ايي آشوري بدنيا آمد. او دختر يك كشيش آشوري از كليساي ارتدوكس سرياني بود. 
داستان ازدواجش را تاريخ نگار مشهور آشوري مار گرگوريوس بار عبرو را از زبان ديگر تاريخ نويسان آشوري همانند يوحنا از افسيس، يعقوب از ادسا و مار ميخائيل بزرگ چنين توصيف مي كند: 
" زماني كه يوستينيانوس اول عزم ايران را كرد به شهر مابوق رسيد. در آنجا تئودورا را كه زني زيبا روي بود به او معرفي كردند. امپراتور به تئودورا پيشنهاد ازدواج داد. پدر تئودورا به اين شرط با ازدواج آنها موافقت كرد و آن را بركت داد كه يوستينيانوس به او قول بدهد كه تئودورا را وادار به پيروي از قوانين خلقيدون نكند. " 
با كمك امپراتوريس تئودورا، تعداد زيادي كليساي ارتدوكس سرياني و صومعه بنا شد و افراد زيادي به مسيحيت گرويدند. تئودورا تمام تلاش خود را در كمك به مار يعقوب باردائس اسقف اعظم و مار تئودوسيوس و ديگر اسقف ها به كار بست. 
امپراتوريس تئودورا يكي از زنان بسيار با نفوذ دوران خودش بود، بطوريكه امپراتور يوستينيانوس اول در بسياري از امور سياسي و اداري با او مشورت مي كرد. همچنين امپراتوريس تئودورا با اصلاحات مؤثر خود مانند گسترش حقوق طلاق مربوط اموال به زنان، حكم اعدام براي تجاوز به عنف و ساير حقوق زنان و كودكان قدم بزرگي براي اين قشر از جامعه برداشت. امپراتوريس تئودورا در ٢٠ ژوئن ٥٤٨ بعد از ميلاد در قسطنطنيه در گذشت.