دكتر سرگن بيت اوشانا

دكتر سرگن بيت اوشانا

دكتر سرگن بيت اوشانا گوك تپه، متولد سال ١٣٠٦ در اروميه نماينده دور نخست آشوريها و كلدانيها در مجلس شوراي اسلامي پس از انقلاب اسلامي ايران بود. بيت اوشانا با ٦٩,٥٠ درصد آرا از حوزه انتخابيه مسيحيان اقليت آشوري كلداني وارد مجلس و رئيس كميسيون بهداشت و درمان بود. در تاريخ او تنها نماينده اين حوزه است كه با ٩٩,٩ درصد آرا وارد مجلس خبرگان قانون اساسي شد. او در جلسات متعددي كه در آن آيت الله منتظري، سيد محمود طالقاني، ابوالحسن بني صدر، ناصرمكارم شيرازي و آيت الله بهشتي حضور داشتند هشدار ميدهد كه در پست هاي حكومتي جايي براي اقليت هاي مذهبي ايران در نظر گرفته شود:
"كيان كشور بر اسلامي بودنه، رهبري بر اسلامي بودنشه به اون نيز ما راي داديم، قوانينش هم بر پايه مكتب اسلامي است كه ما به اون راي داديم ولي غيراين عناوين، به اين مساله تبديل خواهد شد كه ديگه اقليت هاي مذهبي كه به اميد اسلام، به اميداينكه اسلام بهشون آزادي بخشيده است كه تو اين مملكت زندگي مي كنند اين تبديل خواهد شد..." او برادر تيمسار فيليپ بيت اوشانا از نظاميان برجسته #ايران در دهه ٣٠ الي ٥٠ ايران بود. دكتر بيت اوشانا نماينده محترم #آشوري ها و #كلداني ها، يكي از اعضاي مجلس نمايندگان ايران بود كه براي شركت در اجلاس بين المجالس به هاوانا و ضيافتي در مادريد حضور داشت.
دكتر سرگون بيت اوشانا تلاش هاي بسياري براي ثبت جايگاه اقليت هاي مذهبي در نظام حكومتي جمهوري اسلامي ايران نمود.
او در سال ١٣٦٧ درگذشت. مزار وي در آرامستان كليساي انجيلي آشوري تهران واقع در شهرستان اسلامشهر استان تهران در كنار برادر فقيد او واقع گرديده است