نطق جناب آقاي ويليام ابراهيمي ۱۳۴۲/۰۸/۰۹

نطق جناب آقاي ويليام ابراهيمي ۱۳۴۲/۰۸/۰۹

تنها نطق جناب آقاي ويليام ابراهيمي نماينده محترم آشوريها و كلدانيها در بيست و يكمين دوره مجلس شوراي ملي

دوره: بيست و يك               جلسه شماره 7        تاريخ: ۱۳۴۲/۰۸/۰۹          رئيس جلسه: مهندس عبدالله رياضي

 

رئيس- آقاى ويليام ابراهيمى.

ويليام ابراهيمى- با كسب اجازه از مقام رياست نمايندگان محترم مجلس به عنوان اولين نماينده اقليت آشورى و كلدانى در مجلس شوراى ملى سپاس بى‌پايان و تشكرات قلبى اقليت شاه‌دوست و مهين‌پرست زحمتكش آشورى و كلدانى را به پيشگاه همايونى عرضه بدارم همان طوري كه نمايندگان محترم اطلاع دارند اقليت آشورى و كلدانى در ۵۷ سالى كه از عمر مشروطيت مى‌گذرد نماينده‌اى در مجلس شوراى ملى نداشت البته نماينده مستقل نداشته براى اين كه نماينده مشترك با برادران ارمنى داشتند و چون اكثريت با آنها بود هميشه نمايندگان مسيحيت از آنان بود شايد مقدر چنين بود كه اين آرزوى ما مانند تمام آرزوهاى ملت ايران در دوران پر افتخار سلطنت اعليحضرت همايونى برآورده شود البته دولت ايران و شاهنشاهان بزرگ ما از زمان‌هاى بسيار قديم در آن وقتى كه هنوز اسمى از مشروطيت و دموكراسى در ميان نبود نسبت به اقليت عموماً و اقليت آشورى و كلدانى خصوصاً خوش رفتار و مهربان بوده و اصول برادرى و مساوات را درباره آنها اجرا مي‌كردند (صحيح است) بهترين دليل اين مدعاى من اين است كه ما بعد از گذشت ۲۵۰۰ تا سه هزار سال هنوز توانسته‌ايم زبان مادرى و آداب و رسوم و مذهب خودمان را حفظ نماييم شايد اين آزادى كه در ايران به اقليت داده شده است در ممالك ديگرى بى‌نظير يا كم نظير باشد البته آشورى و كلدانيان هميشه نسبت به دولت و شاهنشاهان وفادارى و شاه‌دوستى و ميهن‌پرستى خود را به ثبوت رسانيده‌اند حتى آنهايى كه از سال‌هاى پيش در ممالك ديگر به عللى يا براى كسب و كار مهاجرت كرده‌اند آنان نيز طبق نوشته‌هاى سياحان و مورخين به ايرانى بودن خود افتخار مى‌كنند و خانه شان روى ايرانياني كه به آنجا مسافرت مي‌كنند باز است (صحيح است) از طرف موكلين خود و شخص خودم بقاء عمر و دوام سلطنت و سعادت و سلامت اعليحضرت شهريارى كه وجود مبارك‌شان هميشه منبع قوت و قدرت و منشأ اثر و مظهر عدل و عدالت و الهام‌بخش ملت ايران بوده است. خواهانم (احسنت).