ماموريت سازمان هاي آشوري

ماموريت سازمان هاي آشوري

در اين مقاله درباره چشم انداز سازمان هاي آشوري صحبت كرديم و اشاره شد كه مديران آشوري آگاه در ابتداي شروع كار خود، يك سند چشم انداز براي چند سالي آينده سازمان تدوين مي نمايند. اين چشم انداز تا چندين سال آينده اعتبار دارد و مديران مختلف آشوري كه در سالهاي مختلف در هيات مديره ها حضور دارند ملزم به رساندن سازمان خود به آن چشم انداز هستند حتي اگر آنها در تدوين آن حضور نداشته اند، در نتيجه يك شخص يا يك هيات مديره نمي تواند بر اساس اولويت ها اعضاي خود اهداف جديد سازمان را مشخص نمايد بلكه بايد بر اساس سند چشم انداز گذشته ماموريت وجودي خود در 4 سال آتي را مشخص نمايد.

هر سازمان آشوري اعم از كليسا، انجمن آشوريان، حزب يا مدرسه آشوري پس از تدوين سند چشم انداز خود، ملزم است تا ماموريت خود را در دوره هاي مختلف مشخص نمايد. اما چگونه مدير آشوري بايد ماموريت سازمان خود را بشناسد؟
در اين مرحله مديران بايد بدانند كه در چه نقطه اي قرار دارند و چه نقطه اي قبلا براي آنها ترسيم شده است، بايد ماموريتي براي خود ترسيم كنند تا فاصله و شكاف موجود كمتر شود. حال بيانيه ماموريت آن هيات مديره نوشته مي شود كه در آن بايد اهداف، كه ذي نفعان و ارزش ها مشخص مي شوند، خلاصه اينكه آنهامي گويند: چرا ما وجود داريم

اين بيانيه ماموريت بايد در ورودي هر سازمان آشوري نصب شود به گونه اي كه وقتي مردم آشوري ايران وارد آن مي شوند بتوانند آن را بخوانند. آشوريان، چشم انداز و بيانيه ماموريت را هر روز مي خوانند و اينجاست كه مي توانند عملكرد هيات مديره مورد ارزيابي قرار دهند كه آيا در انجام وظايف خود موفق بوده است؟در اينجاست كه شجاعت و لياقت مديران آشوري سنجيده مي شود و بر ادعاهاي پوچ خط بطلان كشيده شده و ادعاهاي واقعي و عملي تشويق و تمجيد مي شوند.

هيات مديره بعدي كه وارد سازمان مي شود، بر اساس سند چشم انداز چند سال گذشته، ماموريت جديد خود را متفاوت تر از هيات مديره قبلي اما در راستاي چشم انداز تدوين مي نمايد. يعني هميشه يك اسلوب براي هيات مديره ها وجود دارد. قرار نيست شخصي يا مديري، بر عليه سازمان قبلي قيام كند بلكه همه بايد در راستاي سازندگي ملت آشور فعاليت نمايند. متاسفانه در هيچ سازمان آشوري در ايران هيچ سند چشم اندازي ترسيم نشده است كه مديران آن بخواهند بر اساس آن ماموريت خود را مشخص و اجرا نمايند. به همين دليل شكاف عظيمي بين هيات مديره هاي قبلي و بعدي وجود دارد و هر هيات مديره اي به صورت سليقه و بر اساس اولويت هاي اعضا و شرايط زماني موجود اقدام به اجراي سياست هاي داخلي سازمان مي نمايد