܀ܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܛܠܝܼܩܬܵܐ܀

܀ܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܛܠܝܼܩܬܵܐ܀

܀ܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܛܠܝܼܩܬܵܐ܀

ܒܵܥ̤ܢ ܕ ܙܵܡܪ̤ܢ ܒܩܝܼܫܵܬܸ̈ܐ ܕ ܣܲܒܼܪܵܐ ܥܪܝܼܩܵܐ

ܒܵܥ̤ܢ ܪܵܫܡ̤ܢ ܠܚ̤ܫܵܐ

ܡܫܘܼܚܬܝـܼ ܝܠܵܗܿ ܫܘܼܐܵܠܵܐ ܛܠܝܼܩܵܐ

ܚܹܐܪܘܼܬܝـܼ ܒܕܘܼܢܝܹܐ ܠܲܦܵܐ ܫܓܼܝܼܫܵܐ

ܒ̤ܬ ܡܲܪܡ̤ܢ ܩ̤ܛܡܵܐ ܡܥܲܠ ܓܘܼܡܪܵܐ

ܒ̤ܬ ܡܲܩܕ̤ܢܹܗ ܚ̤ܫܵܐ

ܟܠܵܝܗ̄ܝـ̄  ܪ̤ܓܼܫܝـܼ ܡܕܝܼܠܗ̄ܘܼܢ ܠܐܘܼܦܩ̈ܐ

ܟܠܵܝܗ̄ܝـ̄  ܕ̤ܡܥܝـܼ ܫܬ̤ܠܗ̄ܘܼܢ ܒܥܵܝܢܵܐ

ܟܝܵܢܵܐ ܕ ܓܵܘܝـܼ ܩܵܘܡܵܐ

ܢܝܼܫܝـܼ ܒܕܘܼܢܝܹܐ ܣܲܒܼܪܵܐ

ܠܝܼܬܠܝـܼ ܚܛܝܼܬܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ

ܠܹܐ ܝܘ̤ܢ ܩܛܝܼܠܵܐ ܘܲܪܕܵܐ

ܓܵܫ̤ܝܵܬܹ̈ܐ ܟܹܐ ܝܲܕܥܝܼܠܝـܼ

ܝܵܘܢܵܬܹܐ ܟܹܐ ܙܵܡܪܝܼܠܝـܼ

ܓܵܘ ܙܵܒܼܢܵܐ ܕ ܩ̤ܕܠܵܐ ܘ ܩܵܛܘܼܠܵܐ

ܓܵܘ ܓܵܪܕܵܒܘܼܠܹܐ

ܫܠܵܡܝـܼ ܝܠܹܗ ܛܠܵܩܬܵܐ

ܒܲܪܢܵܫܘܼܬܝـܼ ܢܦܵܠܬܵܐ

ܟܘܼܬܵܫܝـܼ ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ

ܟܠܵܝܗ̄ܝـ̄  ܚܲܒܪܵܢܝـܼ ܫܢܝܼܙܵܐ ܝܢܵܐ

ܟܠܵܝܗ̄ܝـ̄ ܡܘܼܫܚܵܬܝـܼ ܡܚܝܼܠܵܐ ܝܢܵܐ

ܫܒܼܘܩ ܡܵܐܹܬ ܡܵܚܘܼܪܵܐ ܕ ܠܵܐ ܣܵܝܦܵܐ

ܫܒܼܘܼܩ ܡܵܝܬܵܐ ܟܲܗܢܘܼܬܵܐ

ܠܵܐ... ܠܹܐ ܫܵܬܩ̤ܢ ܩܵܕ̄ܡ ܒܲܪܢܵܫܘܼܬܵܐ ܕ ܚܲܟܡܵܢܵܐ

ܠܹܐ ܛܲܠܩܝܼܠܝـܼ ܚܲܒܪܵܢܹܐ

ܚܹܐܪܘܼܬܝـܼ

ܡܲܪܕܘܼܬܝـܼ

ܐܝܼܬܘܼܬܝـܼ 

ܟܠܵܝܗ̄ܝـ̄ ܐܵܢܝـܼ ܚܢܝܼܩܵܐ ܝܢܵܐ

ܒܫ̤ܫ̤ܠܝܵܬܹܐ ܕܒܼܝܼܩܹܐ ܝܢܵܐ

ܓܵܘ ܟ̰ܲܩܟ̰ܲܩܬܵܐ ܛ̤ܫܝܵܐ ܝܢܵܐ

ܒ̤ܬ ܡܵܛ̤ܢ ܥܲܠ ܒ̤ܪܙܵܐ ܕ ܢܲܗܪܝـܼ

ܝܵܡܵܐ...؟!

ܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܥܵܘܩܵܢܵܐ ܩܵܕ̄ܡ ܓ̰ܘܼܢܓ̰ܵܪܝـܼ

ܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܬܲܪܩܲܠܬܵܐ

ܐܬܘܼܪܵܝܘܼܬܝـܼ

ܟܠ ܬܲܫܥܝܼܬܝـܼ

ܗܵܝܡܵܢܘܼܬܝـܼ

ܒ̤ܬ ܗܵܘܝـܼ ܒܲܗܪܵܐ ܕ ܚ̤ܫܟܝـܼ

ܒ̤ܬ ܡܲܫܠܝܼܝـܼ ܠܕܘܼܪܵܫܝـܼ

ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ

ܝܵܐ ܩܵܛܝܼܢܹܐ

ܝܵܐ ܢ̤ܡܪܘܼܕܵܐ

ܝܵܐ...؟

ܝܵܐ ܟܵܪܒܝـܼ ܡܲܩܕܵܢܵܐ

ܝܵܐ ܟ̤ܬܒܼܝـܼ ܣܲܡܵܢܵܐ

ܝܵܐ...؟

ܝܵܐ ܠܝܼܬܵܝܘܼܬܝـܼ

ܝܵܐ ܟܠܵܝܗ̄ܝـ̄ ܛܠܵܩܬܝـܼ

ܝܵܐ ܥܘܼܡܩܵܐ ܕ ܙܡܵܪܬܝـܼ

ܐܵܢܵܐ ܗܲܕܝܪ ܝܘ̤ܢ ܩܵܐ ܩܘܼܝܵܡܵܐ

ܐܵܢܵܐ ܗܵܐ ܡܛܝܵܐ ܝܘ̤ܢ ܥܲܠ ܫܘܼܠܵܡܵܐ

ܛܥܝܼܢܵܐ ܝܘ̤ܢ ܟܲܪܬܝـܼ ܠܚܵܨܝـܼ

ܒ̤ܚܕܵܪܵܐ ܝܘ̤ܢ ܥܵܒܼܵܪܵܐ

 ܒܵܩܘܼܪܵܐ ܝܘ̤ܢ

ܠܝܼܬܠܝـܼ ܦܘܼܢܵܝܵܐ

ܝܵܐ ܥܲܓ̰ܲܙܬܝـܼ ܒܕܵܘܪܵܐ

ܝܵܐ ܪܕܘܼܦܝܝـܼ

ܐܲܝܟܵܐ ܝܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ ܕ ܫ̤ܠܝܘܼܬܝـܼ

ܐܲܝܟܵܐ ܡܲܢܝܲܚܬܝـܼ

ܒ̤ܟܘܵܟ̰ܵܐ ܝܘ̤ܢ...!!

ܒ̤ܥܪܵܩܵܐ ܝܘ̤ܢ

ܚܲܪܕܘܼܝܝـܼ ܝܠܵܗܿ ܪܥܲܫܬ

ܐܵܚ ܡܼܢ ܕ ܐܵܗܵܐ ܩܵܘܕܵܐ ܨܵܘܵܢܵܐ

ܐܵܚ ܡܼܢ ܫ̤ܡܝـܼ

ܝܵܐ ܐܘܼܦܩܵܐ ܛܠܝܼܩܵܐ

ܝܵܐ ܛܠܵܩܬܝـܼ ܒܕܘܼܢܝܹܐ

ܝܵܐ ܒܲܪܒܲܙܬܝـܼ

ܗܵܐ ܐܵܢܵܐ ܒ̤ܚܵܝܵܐ ܝܘ̤ܢ

ܒܘܼܕ ܕ ܐܵܗܵܐ ܥܲܓ̰ܘܼܙܵܐ ܝܘ̤ܢ

ܠܝܼܬܠܝـܼ ܡܵܘܬܵܐ

ܠܝܼܬܠܝـܼ ܦܪܵܩܬܵܐ

ܚܲܕ̄ ܟ̤ܬܪܵܐ ܝܘ̤ܢ ܒܕܘܼܢܝܹܐ

ܠܝܼܬܠܝـܼ ܫܪܵܝܬܵܐ

܀܀܀

Assyrians

ܓܵܘ ܩܵܪܝܼܒܘܼܬܵܐ ܕ ܒܹܝܬܝـܼ

ܗܵܐ ܛܫܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܚܹܐܪܘܼܬܝـܼ

ܡܝܵܘܡܵܐ ܕ ܡܘܿܠܵܕܝـܼ

ܛܘܼܠܩ̤ܢ ܐܝܼܬܘܼܬܝـܼ

ܐܘܼܡܬܝـܼ ܣܦܝܼܢܬܵܐ ܫܡܝܼܛܬܵܐ ܒܝܵܡܵܐ

ܒܹܝܠ ܠܲܦܹܐ ܫܘܼܕ̤ܢܹܐ

ܩܵܕ̄ܡ ܦܵܐܬܵܐ ܕ ܒܘܼܪܵܢܹܐ

ܒܲܓ̰ܒܘܼܓ̰ܵܐ ܝܠܵܗܿ

ܓܲܪܓܘܼܫܵܐ ܝܠܵܗܿ

ܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܫܠܵܝܵܐ

ܒܢܘܼܢܘܼܗ ܛܲܢܵܢܹܐ ܡܘܼܣܠܝܵܐ ܝܢܵܐ

ܟܠܵܝܗ̄ܝـ̄ ܒ̤ܢܝܵܢܘܼܗܿ ܗܵܐ ܬܠܝܼܚܵܐ ܝܢܵܐ

ܩ̤ܛܥܵܬܘܿܗܿ ܒܙܵܒܼܢܵܐ ܒ̤ܕܪܵܫܵܐ ܝܢܵܐ

ܝܵܐ ܕܘܼܪܵܪܝـܼ ܥܲܣܩܵܐ

ܝܵܐ ܟ̰ܲܠܲܫܬܝـܼ

ܓܘܼܫܡܝـܼ ܡܚܝܼܠܵܐ ܡܲܩܘܘܼܚܵܐ ܝܠܹܗ

ܪܘܼܚܝـܼ ܫܓܼܝܼܫܬܵܐ ܪܲܦܪܘܼܦܵܐ ܝܠܵܗܿ

ܒܵܥ̤ܢ ܕ ܐܵܡܪܹܢ

ܒܵܥܹܢ ܕ ܙܵܡܪܹܢ

ܠܹܐ ܡܲܟܠܝܼܠܝـܼ ܦܲܪܚܹܐ-ܠܹܝܠܹܐ

ܠܹܐ ܡܲܙܕܝܼܠܝـܼ

ܓܵܘ ܫ̤ܬܩܵܐ ܕ ܠܹܝܠܹܐ

ܒܹܝܠ ܙܪܵܩܬܵܐ ܕ ܝܵܘܡܵܐ

ܓܵܘ ܟܐܵܝܗ̄ܝـ̄ ܫܬܲܩܬܝـܼ

ܒܹܒܪܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܓܵܘܝـܼ ܩܘܼܝܵܡܵܐ

ܚܲܝܘܼܕܵܐ ܝܘ̤ܢ ܥܲܡ ܟܠ ܡܘܼܠܵܕܵܐ

ܐܵܦ̤ܢ ܟ̤ܠܝ̤ܢ ܕ ܠܵܐ ܦܵܨܘܿܥܬܵܐ

ܐܵܦ̤ܢ ܛܘܼܠܩ̤ܢ ܟܠ ܝܘܼܬܪܵܢܝـܼ

܀܀܀

ܒ̤ܬ ܡܲܫ̄ܟ̰ܚ̤ܢ ܚܹܐܪܘܼܬܝـܼ ܓܵܘ ܚܡܵܩܬܵܐ

ܒ̤ܬ ܒܲܠܒ̤ܝ̤ܢܵܗܿ ܣܘܼܠܬܵܐ

ܒܲܪܢܵܫܘܼܬܵܐ ܕ ܐ̤ܕܝܘܼܡ ܥܵܠܕܵܝܬܵܐ

ܫܪܵܪܵܐ ܕ ܩܵܐ̤ܡ ܛܲܐܲܠܬܵܐ

ܡܓܵܘ ܩܘܼܚܹܐ ܒܘܼܪܒ̤ܙܹܐ

ܒܹܝܠ ܟ̤ܬܒܼܹܐ

ܡܓܵܘ ܡܲܪܥܹܐ

ܒ̤ܬ ܙܵܪ̤ܩ ܝܵܘܡܵܐ

ܒ̤ܬ ܫܵܪܹܐ ܕܵܘܪܝـܼ

ܗܵܐ ܫܲܬܐܘܼܣܵܐ ܝܠܵܗܿ ܬܲܚܡܲܢܬܝـܼ

ܗܵܐ ܡܫ̄ܟ̰ܵܚܵܐ ܝܠܵܗܿ ܚܵܕܘܼܬܝـܼ

ܝܵܐ ܐܘܼܡܬܝـܼ

ܝܵܐ ܚܵܡܬܝـܼ

ܝܵܐ ܣ̤ܩܠܵܐ

ܫܪܝܼܠܗ̄ܘܿܢ ܨܘܼܨܝܵܬܟܼܝـ

ܡܲܪܦܝܼܠܹܗ ܟܵܘܣܵܟܼܝـ

ܥܲܡܵܐ ܥܲܡ ܫ̤ܡܫܵܐ

ܒܹܝܐ̄ ܢܝܼܣܵܢܹܐ ܩܘܼܪܒ̤ܢܹܐ

ܫܒܼܘܼܩܠܝـܼ ܕ ܚܲܝ̤ܢ ܬܚܘܼܬ ܛ̤ܠܵܟܼܝـ

ܫܒܼܘܼܩܠܝـܼ ܕ ܢܵܝܚ̤ܢ

ܐܲܪܥܵܐ ܕ ܫ̤ܠܝܘܼܬܝـܼ

ܐܵܬܵܐ ܕ ܚܲܝܘܼܬܝـܼ

ܝܵܐ ܐܘܼܡܬܝـܼ ܕܲܪܒܵܢܬܵܐ

ܡܘܼܚ̤ܒܬܝـܼ ܫ̤ܛܪܵܢܬܵܐ.

 

تايپ، تهيه و ارسال شده توسط سركار خانم آنيتا خنانشو از شهر اروميه، ايران

By Miss Anita Khenansho from Urmia, Iran

 

مركز تحقيقات، مطالعات و مقالات آشور از سركار خانم آنيتا خنانشو به خاطر تايپ، تهيه و ارسال اين شعر به زبان آشوري تشكر و قدرداني مي نمايد. ما از شما درخواست مي نماييم تا در صورتيكه در آرشيو كتابخانه خود، آثار، مقالات، نقاشي ها و يا هرگونه مطلبي كه در رابطه با آشوري ها و آشوريان باشد را براي ما ارسال نماييد تا در پايگاه اينترنتي مركز قرار داده شود. جهت ارسال آثار خود مي توانيد از صفحه تماس با ما استفاده نماييد.