شمعون ستوني Simeon Stylites

شمعون ستوني Simeon Stylites

شمعون ستوني Simeon Stylites
به عربي سمعان العمودي و به آشوري شمعون دِ ستونَ
يك قديس زاهد آشوري كه به مدت ٣٧ بر روي يك سكو در بالاي يك ستون زندگي كرد و تعداد زيادي از پيروان اين فرقه دنباله روي راه او شدند. او همچنين به
Saint Simeon Stylites the Elder
نيز معروف است.
در سال حدود ٣٨٨ ميلادي در شهر سيس، شهري در ايالت آداناي تركيه كنوني، بدنيا آمد. پدر او چوپان بوده است. در آن زمان سيس شهري متعلق
به رومي ها بوده است. بعد از فروپاشي امپراتوري روم در سال ٣٩٥ ميلادي، سيس در قلمروي روم شرقي گرفت. جايي كه مسيحيت در آن به شدت رشد مي كرد.
بنابر عقيدهء تئودورت، اسقف كيرهوس، شمعون در ١٣ سالگي و بعد از مطالعهء خوشابحال ها تعصب خاصي در مسيحيت پيدا كرد. در سن ١٦ سالگي به خانقاه پيوست و از همان ابتداي كار خود را وقف رياضات شديد نمود، بطوريكه برادران خانقاه روش زندگي او را مغاير با هر نوع روش زندگي دانسته و از او خواستند تا خانقاه را ترك كند. بعد از ترك خانقاه، شمعون يك سال ونيم، خود را در كلبه اي زنداني كرد و تمام مدت روز را بدون خوردن و آشاميدن سپري مي كرد. بعد از اين يك سال و نيم شمعون در دامنهء كوهي كه اكنون بركت نام دارد رفت و خود را درون شكافي باريك زنداني كرد. اما عده اي از پيروان ، در تمام كوه بدنبال او گشته و از او طلب دعا و يا در خواست مشورت مي كردند. بطوريكه او زمان كافي براي رياضت و احتكاف نداشت. همين امر باعث شد تا وي روش ديگري را براي زندگي بر گزيند. او براي دوري از مردم و جمعيت در حال افزايش آنها، ستوني را انتخاب كرد كه از زمان نابودي تِلانيسا (تلدهء امروزي در سوريه) باقي مانده بود. براي امرار معاش، پسركي از روستا براي او نان و شير بز مي آورد.
اين ستون ابتدا كمتر از ٩ پا ارتفاع داشت كه بعدها ستوني با ارتفاع ٥٠ پا جايگزين آن شد. در بالاي ستون سكويي با نرده قرار داشته است كه يك متر مربع بزرگي داشت.
شمعون ٣٧ سال را بالاي ستون گذراند. او در دوم سپتامبر ٤٥٩ در گذشت. شاگردي بدن او را به صورت خميده و در حال دعا خواندن پيدا كرد. او در نزديكي همان ستون دفن شده است.