سخنراني مار اوديشو در شهر ويسبادن المان

سخنراني مار اوديشو در شهر ويسبادن المان

قسمتي از صحبت هاي عاليجناب مار اوديشو در مراسم خاك سپاري خوري پيطيو در شهر ويسبادن در مورد محبت عيسي مسيح و اتحاد تمامي ما در نام او: 
... "عزيزانم بدانيد كه هم اكنون در قرن ٢١، در همين كشورهاي اروپايي و دموكرات، كار بجايي رسيده است كه زماني كه در كليسا مشغول برگزاري دعا هستيم هر لحظه منتظريم كسي وارد شود و ما را منفجر نمايد."
"عزيزانم ما چه بخواهيم و نخواهيم اهالي نينوا هستيم". سپس به كشيش دانيل اشاره مي كند و مي گوييد: " امروز من با كشيش دانيل صحبت مي كرديم. او مي گفت عده اي به نزد من مي آيند و مي گويند تورات به چه درد ما مي خورد مگر ما يهودي هستيم كه تورات بخوانيم. من مي گويم يادمان باشد خداوند ما خداي محبت است. خداي انجيل همان خداي تورات است. مگر خداوند يونس نبي را نفرستاد تا مردم نينوا را از خواب غفلت بيدار نمايد. اگر براي خدا يهودي بودن يا نبودن فرقي داشت براي نجات مردم نينوا، براي نجات ما، پيامبر نمي فرستاد. 
خداوند ما خداي محبت است پس ما نيز بايد در خود محبت داشته باشيم و يكديگر را محبت كنيم. براي ما نيز نبايد فرقي بين سرياني، آشوري و كلداني و ... باشد. همان طور كه خداي ما براي محبت كردن استثنا قائل نمي شود. تمام مسيحيت صليب و ايمان و محبت است. 
مسيح مي گويد به همسايه خود محبت بنما. تو نمي تواني بگويي خدايا دوستت دارم ولي از شخصي كه كنار من نشسته متنفرم يا خدايا دوستت دارم اما جواب سلام ديگري  را نمي دهم. پس بر ما واجب است تا با هم متحد باشيم و با يك چشم به يكديگر نگاه كنيم." 
او نگاهي به مخاطبان حاضر در آنجا مي اندازد و ادامه مي دهد:
" امروزه ما در عراق و سوريه و ايران و لبنان نياز به يك چنين محبت و اتحادي داريم. زيرا ما يك دشمن مشترك به نام داعش داريم. آنها نگاه مي كنند كه آيا كسي صليب به گردن دارد يا نه، وقتي سر مي برند نگاه نمي كنند كه آيا آن شخص سرياني است يا آشوري بلكه مي گويند او مسيحي ست و سرش را ببريد. آنگاه بعد از تمامي اين مصائب ما مي نشينيم و مي گوييم كه فلاني سرياني ست يا كلداني.... و اين است نفاق و جدايي كه جامعه كنوني ما را از هم دور مي كند. 
عزيزانم آنچه جامعه ما بدان نياز دارد محبت است. همان محبتي كه عيسي مسيح از ما مي خواهد. مسيح مي گويد اگر بدور من جمع نشويد متفرق خواهيد شد. آيا ما قصد داريم بر خلاف گفتار مسيح رفتار نماييم؟؟ مطمئن باشيد ميليون سال ديگر نمي توانيم بدون اراده خدا و به تنهايي كاري انجام دهيم. 
پس چقدر نيكوست تا تمامي كليساها و احزاب ما اينگونه رفتار كنند: با محبت مسيح و در اتحاد با او."