منشور نبوكدنصر

منشور نبوكدنصر

منشور معروف نبوكدنصر دوم  كه در آن به شرح بازسازي معابد پرداخته است.
 محل نگهداري: موزه اسرائيل