تقويم در عهد باستان

تقويم در عهد باستان

تقويم نجومي بابلي كه سال را به ١٢ ماه تقسيم مي كند. در هر ماه روزهاي خوش يومني وجود داشته اند كه انجام معاملات در ان روز ها بسيار پسنديده بوده است. اين لوح با دستگيره ايي به شكل شير مزين شده است.

تقويم نجومي بابلي