هدايا به خدايان

هدايا به خدايان

هديه ايي از ايبي-سين(٢٠٢٠ ق.م) به نانا ايزد ماه. 
خط ميخي سومري حك شده بر روي سنگ عقيق بسيار گران بها در وصف اين ايزد.

نانا ايزد ماه