نقشه خانه

نقشه خانه

نقشهء خانه بر روي يك لوح گلي، شامل اندازهء اتاق ها و موارد استفادهء آنها. 
٢٤٠٠ قبل از ميلاد. 
پيدا شده در لاگاش، جنوب بين النهرين

نقشه خانه