روستاهاي آشوري نشين خابور سوريه

روستاهاي آشوري نشين خابور سوريه

سي و پنج روستاي آشوري نشين و محل تقريبي آنها در كنار رود خابور در سوريه بر روي نقشه فوق نشان داده شده اند.