سيزده به در

سيزده به در

برگزاري جشن سيزده بدر توسط جمعي از آشوريان مقيم مونيخ / آلمان