كليساى شرق آشور مار گيورگيس سپورغان

كليساى شرق آشور مار گيورگيس سپورغان

كليساى شرق آشور مار گيورگيس روستاى تاريخى سپورغان از توابع اروميه