آندره ميخائيلوف

آندره ميخائيلوف

آندره ميخائيلوف

او در سال ١٩٨٧ از  پدر و مادر آشوري در مسكو به دنيا آمده است. او به مدت ده سال است كه در اپراهاي مختلف آواز مي خواند.