خانواده اي آشورى در اروميه

خانواده اي آشورى در اروميه

خانواده اي آشورى در اروميه
سال: ١٩٦٧ ميلادى

منبع: آلبوم شخصي