پنجمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي

پنجمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي

نتايج آراي اخذ شده از حوزه هاي انتخابيه آشوري و كلداني در پنجمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي

 ١٨ اسفند ١٣٧٤