رژه پيشاهنگ هاي آشوري در اورميه

رژه پيشاهنگ هاي آشوري در اورميه

رژه پيشاهنگ هاي آشوري در اورميه (رضائيه)
٤ آبان ١٣٣٨ خورشيدي

منبع: آلبوم شخصي