اولين رويداد همفكر آشوريان اروميه

اولين رويداد همفكر آشوريان اروميه

اولين رويداد همفكر آشوريان اروميه در تاريخ چهارشنبه ١٨ آذر ١٣٩٤ با حضور مردم آشوري در آي كافه برگزار گرديد.