گاهشمار آشوري

گاهشمار آشوري

تقويم آشوري يك تقويم قمري است كه بر پايه حركات ماه تنظيم مي شود و سرآغاز آن ساخت شهر آشور به سال ٤٧٥٠ ق.م مي باشد.
در مجله ملي گرايانهء آشوري گيلگمش كه توسط دو برادر ادي و ژان الخاص و نيمرود سيمونو به چاپ مي رسيد توضيحات ويژه اي در باب اين تقويم آمده است.
سال آشوري با اولين علامت بهاري آغاز مي شود. و هر ساله نيز بصورت گردهمايي و فستيوال هايي در سرتاسر جهان جشن گرفته مي شود و در اجتماعات آشوري كاربرد بخصوصي دارد.
اين تقويم ٤٧٥٠ سال قبل از تقويم گرگوريان آغاز شده است يعني:
٦٧٦٧=٤٧٥٠+٢٠١٧
ماه هاي اين تقويم بر اساس ماه نو عوض مي شوند و در مقايسه با ماه هاي تقويم خورشيدي يك هفته مانده به فروردين، آدار آغاز مي شود.

١-ادار تقريبا مطابق با اواخر اسفند و اوايل فروردين
٢-نيسان تقريبا مطابق با ارديبهشت ماه
٣-يار تقريبا مطابق با خرداد ماه
٤-خزيران تقريبا مطابق با تير ماه
٥-تموز تقريبا مطابق با مرداد ماه
٦-اب تقريبا مطابق با شهريور ماه
٧-ايلول تقريبا مطابق با مهر ماه
٨-تشرين اول تقريبا مطابق با آبان ماه
٩-تشرين آخر تقريبا مطابق با آذر ماه
١٠-كانون اول تقريبا مطابق با دي ماه
١١-كانون آخر تقريبا مطابق بهمن ماه
١٢-اشواط تقريبا مطابق با اسفند ماه

ابونصر فراهاني در كتاب نصاب الصبيان اسمي ماه هاي آشوري را بدين گونه به نظم دراورده است:
دو تشرين و دو كانون و پس انگه
شباط و آذر و نيسان،ايار است
خزيران و تموز و اب و ايلول
نگهدارش كه از من يادگار است

در ادبيات شاعران گذشتهء فارسي زبان بسيار به نام ماه هاي آشوري اشاره شده است كه نشان دهنده اهميت اين تقويم باستاني در ميان مردمان آن روزگار بوده است.

فصل ماه Transliteration شرح Blessed by روزها تقويم گريگوري
بهار ܢܝܣܢ Nisan-Nison ماه شادي انليل 31 March/April
ܐܝܪ Yaar-Iyar ماه عشق Khaya 31 April/May
ܚܙܝܪܢ Khzeeran-Hzirin ماه ساختن سين 31 May/June
تابستان ܬܡܘܙ Tammuz-Tamuz Month of Harvesting تموز 31 June/July
ܐܒ/ܛܒܚ Tdabbakh (Ab)-Tibbakh (Ob) Month of Ripening of Fruits شمش 31 July/August
ܐܝܠܘܠ Elool-Ilul Month of Sprinkling of Seeds ايشتار 30 August/September
پاييز ܬܫܪܝܢ ܐ Tishrin I Month of Giving آنو 30 September/October
ܬܫܪܝܢ ܒ Tishrin II Month of Awakening of Buried Seeds ماردوك 30 October/November
ܟܢܘܢ ܐ Kanoon I (Chisleu) Month of Conceiving نرگال 30 November/December
زمستان ܟܢܘܢ ܒ Kanoon II (Tebet) Month of Resting ناشو 30 December/January
ܫܒܛ Shwat (Sebat)-Ishwit Month of Flooding رامان 30 January/February
ܐܕܪ Adaar - Odar Month of Evil Spirits Rokhaty 29 February/March

 

منبع:
‏ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Assyrian_calendar