ܨܠܘܬܐ ܕܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ

ܨܠܘܬܐ ܕܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ

ܨܠܘܬܐ  ܕܩܕܝܼܫܵܐ ܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܣܗܕܐ

 

ܡܲܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܡܸܥ ܐܸܠܝܼ : ܒܗܿܝ ܕܪܵܒܵܐ ܟܸܠܝܹܐ ܝ̄ܢܵܐ : ܘܒܥܵܝܵܐ ܝ̄ܢܵܐ ܕܫܲܩܠܝܼ ܠܹܗ ܫܠܲܕܹܗ ܕܓܘܼܫܡܝܼ : ܘܠܹܐ ܡܵܠܹܐ ܦܲܓ̣ܪܝܼ ܘ ܓܲܪܡܝܼ ܠܟܠܹܗ ܥܲܠܡܵܐ ܀

ܡܲܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܲܒ̣̄ܠܝܼ ܐܵܗܵܐ ܒܵܥܘܼܬܵܐ ܕܟܠܡܿܢ ܕܗܵܘܹܐ ܒܓ̰ܘܼܢܓ̰ܵܪܵܐ ܝܲܢ ܒܙܕܘܼܥܬܵܐ ܝܲܢ ܒܚܸܠܡܹ̈ܐ ܨܵܘܵܢܹ̈ܐ ܘܕܵܟ̣ܸܪ ܠܫܸܡܝܼ ܗܲܘܝܵܐ ܛܲܒ̣ܬܵܐ ܩܵܬܹܗ ܘܥܲܒ̣ܪܝܼ ܡܸܢܹܗ ܚܸܙܘܵܢܹ̈ܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ܀

ܡܲܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ : ܗܲܒ̣̄ܠ ܠܫܸܡܝܼ ܘܠܓܲܪܡܝܼ : ܕܟܠܡܿܢ ܕܗܵܘܹܐ ܒܕܝܼܘܲܢ ܕܙܕܘܼܥܬܵܐ ܘܕܵܟ̣ܸܪܠܝܼ : ܦܵܠܸܛ ܕܠܵܐ ܙܕܘܼܥܬܵܐ ܕܠܵܐ ܙܠܘܿܡܝܵܐ ܡ̣ܢ ܕܝܼܘܵܢܹܗ܀

ܡܲܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ : ܗܲܒ̣̄ܠܝܼ ܐܵܗܵܐ ܫܵܦܵܩܲܬ : ܕܐܝܼܡܲܢ ܕܙܵܪܒܸܢܝܼ ܥܲܝܘܵܬܹ̈ܐ ܒܩܸܫܝܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ : ܘܕܵܟ̣ܸܪܠܝܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܐܲܬܪܹܗ : ܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܒܗܿܘ ܐܲܬܪܵܐ ܒܲܪܕܵܐ ܝܲܢ ܒܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܕܬܲܠܓܵܐ܀

ܡܲܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ : ܗܲܒ̣̄ܠܝܼ ܐܵܗܵܐ ܒܵܥܘܼܬܵܐ : ܕܟܠܡܿܢ ܕܥܵܒܼܸܕ ܠܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܕܘܼܟ̣ܪܵܢܵܐ ܝܲܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ : ܘܕܵܟ̣ܸܪ ܠܝܵܘܡܵܐ ܕܓ̰ܘܼܢܓ̰ܵܪܹܗ : ܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܹܐ ܣܢܝܼܩܘܼܬܵܐ ܘܠܵܐܒܵܨܘܼܖ̈ܘܼܝܵܬܹܐ ܘܠܵܐ ܦܵܝܫܝܼ ܝ̄ܠܝܼܕܹܐ ܐܸܠܹܗ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܟܲܖܹ̈ܐ ܘܠܲܥܠܹ̈ܐ : ܘܠܵܐ ܫܦܝܼܠܹ̈ܐ ܝܲܢ ܣܸܡܝܹ̈ܐ : ܘܠܵܐ ܦܵܐܸܫ ܓ̰ܘܼܢܓ̰ܸܪܵܐ ܡܼܢ ܫܸ̈ܐܕܹܐ : ܘܠܵܐ ܕܲܟ̣ܪܸܬܠܗ̄ܘܿܢ ܚܛܝܼܬܲܝܗ̈ܝ : ܒܗܿܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܝ̄ܘܸܬ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ : ܘܕܟ̣ܘܼܪ ܕܒܸܣܪܵܐ ܝ̄ܢܵܐ ܘܕܸܡܵܐ : ܘܦܲܚܸܠܗ̄ܘܿܢ ܝܵܐ ܡܲܪܝܵܐ ܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪ ܕܫܸܡܘܼܟ̣܀

 

܀ ܘܗܘܼܡܙܸܡܠܹܗ ܥܲܡܹܗ ܡܲܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐ̄ܡܸܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܀

ܬܵܐ ܠܘܼܟ̣ ܡܐܵܕܝܼܵܐ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ : ܦܵܠܵܚܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܘܣܲܪܒܲܙ ܟܲܫܝܼܪܵܐ ܠܦܸܪܕܲܝܣܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ : ܬܵܐ ܡܲܢܝܹܚ ܡ̣ܢ ܓ̰ܵܥܦܘܼܟ̣ ܒܐܲܬܪܵܐ ܕܒܘܼܣܵܡܵܐ : ܐܝܼܢܵܐ ܒܘܼܬ ܫܵܦܵܩܲܬ ܕܛܠܸܒܠܘܼܟ̣ ܡܸܢܝܼ : ܒܝܼܝܼ ܒܝܼܡܵܝܵܐ ܝ̄ܘܸܢ ܩܵܬܘܼܟ̣ : ܕܟܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܘܕܵܟ̣ܸܪ ܠܫܸܡܝܼ ܘܫܸܡܘܼܟ̣ : ܦܵܐܸܫ ܡܦܘܼܨܝܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܲܝܗܝ ܐܘܼܠܨܵܢܹ̈ܐ : ܘܠܵܐ ܦܲܝܫܝܼ ܕܟ̣ܝܼܖܹ̈ܐ ܩܵܬܲܝܗ̈ܝ ܚܸܛܝܼܵܬܲܝܗ̈ܝ : ܣܵܒܵܒ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝ̄ܘܸܢ ܕܬܲܝܵܒ̣ܹ̈ܐ (ܬܘܿܒܵܟܵܖܹ̈ܐ)܀