انجمن هاي آشوريان شهرستان يا استان

انجمن هاي آشوريان شهرستان يا استان

بيش از 107 سال از تاسيس انجمن آشوريان اروميه به عنوان اولين انجمن آشوريان در ايران مي گذرد. در روزگاري كه در كشور ايران مجلس شوراي ملي تاسيس نشده بود، مردم آشوري در اروميه به پاي صندوق هاي راي رفته و منتخبين خود را براي ورود به هيات مديره انجمن آشوريان اروميه انتخاب مي كردند. با گذشت سالها، بدليل جنگ هاي داخلي و يا بيكاري، مردم آشوري بسياري از اروميه به ديگر شهرستان هاي ايران از جمله همدان، آبادان، خرمشهر، تبريز، اصفهان، اهواز، بروجرد، انديمشك، تهران، قزوين، رشت، بندر انزلي، بوشهر، كرج، شيراز، كرمانشاه، سلماس، شاهين شهر و ساير شهرستان ها براي امرار معاش و زندگي مهاجرت نموده و كلوني هاي جمعيت مختلفي را تشكيل نمودند. در اكثر شهرستان ها كليسا، آرامستان، مدرسه و يا يك انجمن آشوريان تاسيس گرديد كه پاسخگوي نيازهاي ملي و مذهبي مردم آشوري ساكن در آن مناطق بود. در طي بيست سال اخير بدليل موج بعدي مهاجرت آشوريها به غرب، در شهرستان هاي ياد شده اكنون تعداد اندك و انگشت شماري از آشوريها ساكن هستند و بسياري از اين سازمان هاي آشوري تعطيل و خالي از سكنه گشته اند.

روزگاري كه جمعيت آشوريها در شهرستان هاي مختلف ايران قابل توجه بود، وجود حداقل يك انجمن آشوريان براي آن شهرستان ضروري بود، اما امروز اينگونه نيست و البته نام انجمن هاي آشوريان در شهرستان هاي مختلف همچنان به نام آن شهرستان باقي است. البته در برخي از شهرستان ها مانند اروميه و يا كرج واژه "و حومه" نيز به انتهاي نام انجمن هاي آشوريان اضافه گرديده است، به عنوان مثال "انجمن آشوريان كرج و حومه" يا "انجمن آشوريان اروميه و حومه" كه البته مشخص نيست منظور از حومه دقيقا كجاست؟ در مثالي ديگر مي توان به انجمن آشوريان تهران اشاره نمود كه مشخص نيست منظور استان تهران است يا شهر تهران يا شهرستان تهران و گستردگي خدمات اين سازمان آشوري تا چه محدوده اي را پوشش مي دهد. اگر يك آشوري كه ساكن شهرستان شميرانات يا پرديس يا لواسانات مي باشد مي تواند از خدمات اين سازمان آشوري بهره مند گردد؟ يا اگر يك خانواده آشوري ساكن شهر جديد انديشه باشد بايد از خدمات انجمن آشوريان تهران استفاده نمايد يا انجمن آشوريان كرج و حومه؟ مردم آشوري ساكن در شهرستان هاي استان آذربايجان غربي مانند سلماس، ماكو و غيره آيا جز حومه محسوب مي شوند يا اروميه؟

با وجود تغييرات مكرر در هيات هاي مديره تمام سازمان هاي آشوري، هنوز هيچ كدام از سازمان هاي آشوري ساده ترين اسناد مديريت را براي خود تدوين و منتشر نكرده اند كه اميدواريم اين اتفاق هرچه زودتر رخ دهد. مركز تحقيقات، مطالعات و مقالات آشور به عنوان يك سازمان آشوري راهبر مي تواند اين سازمان ها در راستاي رسيدن به تعالي هدايت نمايد.

اين مساله چراغ رزدي است به سازمان هاي آشوري ايران كه هنوز اسناد مديريت خاصي براي اين بخش بندي ها ارائه ننموده اند. اين چراغ زرد البته نيز به سمت و سوي سازمان هاي آشوري مذهبي ايران نيز روشن است. به عنوان مثال كليساي شرق آشوري در ايران با نام "كليساي شرق آشوري ايران" ثبت شده است و طبق اسناد مديريت اين سازمان آشوري، خدمات در سطح كشور ايران يكسان است. خليفه گري كليساي كاتوليك آشوري كلداني نيز به نام هاي "خليفه گري كاتوليك آشوري كلداني خوزستان" (يعني استاني)، خليفه گري كاتوليك آشوري كلداني اروميه، خليفه گري كاتوليك آشوري كلداني تهران و ... تقسيم بندي شده است. كليساي انجيلي پروتستان آشوري نيز بر اساس شهر (و نه شهرستان) هيات مشايخ خود را مشخص مي نمايد.

شما به عنوان يك آشوري كه روزانه از خدمات مختلف ملي و مذهبي سازمان هاي آشوري در استان، شهرستان، شهر يا روستاي خود استفاده مي نماييد چه نظري داريد؟ براي ما نظرات و پيشنهادات خود را بنويسيد.