آطاناسيوس يشوع ساموئل

آطاناسيوس يشوع ساموئل

آطاناسيوس يشوع ساموئل كه بيشتر به نام مار ساموئل (١٩٩٥-١٩٠٩) شناخته شده است. اسقف اعظم كليساي ارتدوكسي سرياني انطاكيه و همچنين يكي از چهره هاي اصلي مربوط به طومارهاي درياي مرده Dead See scroll، اين طومارها مجموعه ايي از ٩٨١ متن مختلف هستند كه بين سال هاي ١٩٤٦ تا ١٩٥٦ در ١١ غاري در منطقهء قمران يافت شده اند) مي باشد. 
در سال ١٩٤٧ مار ساموئل با شنيدن اخبار كشف يكسري متون كهن، ترتيبي داد تا از اين متون ديدن نمايد. او پس از بررسي آنها و اطمينان از اينكه اين نوشته ها قديمي مي باشند، هر چهار طومار را از فردي به نام كندو كه دلال آثار باستاني بود خريداري مي نمايد. 
پس از پايان قيوميت بريتانيا بر فلسطين و اردن و بروز خصومت بين اعراب و يهوديان مار ساموئل در سال ١٩٤٩ به ايالات متحده نقل مكان مي نمايد و نقش محوري را در پيشرفت كليساي ارتدوكس سرياني در شمال آمريكا ايفا مي كند. همچنين او از سال ١٩٥٢ به عنوان قائم مقام اسقف ايالات متحده و كانادا انتخاب مي شود و در سال ١٩٥٧ به سمت اسقف اعظم ايالات متحده و كانادا نائل مي شود.  

منابع:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mar_Samuel

http://www.deadseascrolls.org.il/