اپرم آشوري

اپرم آشوري

اپرم آشوري Ephrem the Syrian او در سال ٣٠٦ در شهر نيسبيس، نصبين كنوني در تركيه ، چشم به جهان گشود. شماس آشوري و متخصص الهيات در قرن چهارم ميلادي بود. مادر او عضو اجتماع مسيحي در حال رشد و پدرش يك كاهن بت پرس بود. ژاكوب، اسقف دوم نيسبيس، مسئوليت تربيت اپرم را بر عهده گرفت. او تعداد زيادي آثار نوشتاري در غالب سروده، شعر و خطبه هاي آيه شكل دارد. همچنين تفسير انجيل به نثر از آثار مهم اوست. كارهاي او در تمام دنيا مورد ستايش مسيحيان بوده است و در بسياري از فرقه ها به او لقب "قديس" داده اند. در كليساي كاتوليكي روم به او پزشك كليسا مي گويند همچنين او مورد احترام كليساي ارتودوكس آشوري است. نوشته هاي او، مسئوليت يك متخصص الهيات براي كمك به كليسا در زمان سختي و آزمايش است. نوشته هاي او بقدري مقبول عام بوده اند كه قرن ها بعد از فوت او نويسندگان مسيحي با نام او آثاري خلق مي كردند. وي پدر كليساي آشوري زبان لقب گرفته است. اپرم در ٩ جون ٣٧٣، در اثر بيماري طاعون در گذشت. The boldness of our love is pleasing to you, O Lord,just as it pleased you that we should steal from your bounty. Ephrem the Syrian, Hymns on faith 16:5. en.m.wikipedia.org