فلاوينوس يعقوب ملك

فلاوينوس يعقوب ملك

يعقوب ملك در سال ١٨٥٨ در كلت اوول مالا، دهكده اي در ماردين در تركيه بدنيا امد. خانوادهء او ارتدكس سرياني بودند.  در سال ١٨٦٨ او به صومعهء سفرون پيوست؛ جايي كه در كنار الهيات، به يادگيري عربي، سرياني و تركي نيز پرداخت. در سال ١٨٧٨ او خود را كاملاً وقف صومعه كرد: يك شماس، منشي كتابخانه و معلم مدرسهء صومعه. سپس در مقابل موج كاتوليك شدن قرار گرفت و متعاقباً جذب صومعهء سرياني-كاتوليكي شرفه شد و سالهاي بعد را همانجا سپري كرد. تا اينكه در ١٣ مي ١٨٨٣به مقام كشيشي كليساي الپو نائل شد. در زمان قتل عام ١٨٩٥، خانه و كليساي او به يغما رفته و سپس سوزانده شد و متعاقباً تعداد كثيري از مردم منجمله مادر ملك نيز در آن غارت و كشت و كشتار به قتل رسيد. بعد از اين اتفاق ، ملك، سالهاي بعد را به بازديد از روستاهاي مورد تعرض قرار گرفته و كمك به آنها گذراند و به پاس اين زحمات و در سال ١٨٩٧ به مقام معاونت اسقف ماردين و جزيرهء ابن عمر نائل شد. سپس در ١٩ ژانويهء ١٩١٣ او به همراه پاترياك گابريل تپوني به مقام اسقفي رسيد.


در تابستان ١٩١٥ و در اوج كشتار آشوري ها در روستاهاي تورابدين، ملك، كه در آن زمان در ايديل (بت زبديل) مستقر بود، با شنيدن سرباز زدن مسيحيان از گرويدن به اسلام و قريب الوقوع بودن قتل عام آنها، به جزيرهء ابن عمر برگشت. در آنجا در ١٥ اگوست ١٩١٥ توسط مسئولين وقت دولت عثماني دستگير شد.  همراه او اسقف كلداني شهر، فيليپ ژاك ابراهام نيز دستگير شد. بنابر گفتهء شاهدان مسلمان، به آن دو پيشنهاد دادند تا در مقابل نجات جانشان ، اسلام را بپذيرند. اما چون آن دو از قبول اسلام سر باز زدند درست در فرداي همان روز دستگيري ابتدا ژاك ابراهام با شليك گلوله كشته شد؛ سپس ملك ابتدا تا حد بي هوشي كتك خورد و بعد از آن سرش را از بدنش جدا كردند. 
در ٨ آگوست ٢٠١٥ و بعد از اعلام پاپ فرانسيس ، و حضور نماينده پاپ، كاردينال آنجلو اماتو، در ٢٩ اگوست ٢٠١٥ در لبنان ، ملك بعنوان يك قديس (مار) شناخته شد، زيرا كه بخاطر ايمانش و در سر عداوت و دشمني كشته شده است.